Boží láska

Bůh je milující Otec v nebi, který své děti miluje dokonalou láskou. Miloval nás předtím, než jsme Ho milovali my, a důkazy Jeho lásky jsou všudypřítomné.

Jak Bůh projevuje svou lásku

Prostřednictvím požehnání, která uděluje

Boží lásku můžeme vidět v požehnáních, která nám uděluje. Bůh nám neustále dává dary – malé či velké; od krás tohoto světa až po lidi, se kterými kráčíme životem. Tyto dary nám dává, protože nás miluje.

Prostřednictvím druhých

Někdy nás v pokojných okamžicích naplní nádherný pocit. Často tento pocit přichází ve chvílích, kdy trávíme čas v přírodě, kdy se modlíme nebo kdy sloužíme druhým. Tímto pocitem je Boží láska.

Prostřednictvím Jeho Syna, Ježíše

Jedním z největších skutků lásky, které nám Bůh projevil, bylo to, že poslal na zemi svého Syna, Ježíše. Skrze Ježíšovo učení a Jeho milost můžeme pociťovat Boží lásku, získávat odpuštění a učit se projevovat lásku lidem kolem nás.

Jak můžeme pocítit Boží lásku

Snažte se nalézt pokoj

V dnešním chaotickém světě může být těžké rozpoznat něco tak jemného a posvátného, jako je Boží láska. Boží lásku najdeme snadněji, když si budeme vytvářet příležitosti, kdy ji můžeme hledat.

Modlete se

Bůh je milující Otec v nebi, který má své děti opravdu rád a přeje si, aby si s Ním povídaly. Můžeme se k Němu modlit, abychom požádali o pomoc pro svůj život, a můžeme se modlit, abychom pocítili Jeho lásku. Když požádáte Boha, aby vám pomohl pocítit, jak moc vás miluje, a budete při čekání na odpověď trpěliví, pocítíte to.

Projevujte lásku druhým

Bible nás učí, že pociťovat Boží lásku můžeme tehdy, pokud žijeme s druhými v míru. Naše láska k druhým nám také pomáhá porozumět lásce, kterou k nám chová Bůh. Když máme druhé rádi a sloužíme jim, pocítíme lásku, kterou si přejeme pocítit od Boha.

Jak se můžeme dozvědět více o Jeho lásce

O Boží lásce se můžeme více dozvědět tím, že budeme studovat Jeho slovo. Když čteme v Bibli a v Knize Mormonově, zjišťujeme, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat svůj lid. To nám může pomoci rozpoznávat Boží lásku i v našem životě.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat