Svatý Duch

Svatý Duch je jedním ze členů Božstva

Svatý Duch je samostatná bytost, stejně jako Bůh a Ježíš, ale všichni tři jsou sjednoceni v záměru. Svatý Duch nám pomáhá rozpoznat, co je dobré a co je špatné, utěšuje nás, když je nám smutno, a pomáhá nám lépe poznat Boha a Jeho Syna.

Jak může Svatý Duch žehnat našemu životu

Svatý Duch nám může pomáhat mnoha způsoby. Zde je uvedeno několik z nich.

1. Náš nebeský průvodce

Když se nám nějaké rozhodnutí zdá dobré či špatné z nevysvětlitelných důvodů, znamená to, že nám Duch Svatý pomáhá rozpoznat pravdu. Naše duchovní pocity nás mohou vést, když si něco vybíráme nebo činíme rozhodnutí. Občas nás mohou i varovat či pomoci nám vyvarovat se nebezpečí.

2. Náš utěšitel

Svatý Duch je zdrojem útěchy, když jsme smutní či osamělí. Může upokojit naše obavy a pomoci nám pocítit klid, když truchlíme. Když Boha požádáme o útěchu, můžeme pocítit moc Ducha Svatého.

3. Náš učitel

Svatý Duch nám může pomoci získat ponaučení, jež mohou změnit náš život k lepšímu. Svatý Duch nám pomáhá pochopit, že Bůh opravdu existuje, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a že nám může být odpuštěno a můžeme být naplněni radostí.

4. Budovatel našeho charakteru

Když pociťujeme Svatého Ducha a nasloucháme Mu, rozvíjíme se a stáváme se více takovými, jako je Ježíš. Můžeme vést život s větší láskou, radostí, vírou a dobrotivostí. V Bibli se píše: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střídmost.“ (Galatským 5:22.)

Rozpoznávání Svatého Ducha

Bůh k nám promlouvá prostřednictvím Svatého Ducha. Svatý Duch k nám může přijít v podobě dobrých myšlenek a nápadů nebo prostřednictvím pokojných, uklidňujících pocitů. Když nás napadají dobré myšlenky nebo naplňují dobré pocity, znamená to, že nás Bůh povzbuzuje a ukazuje nám pravdu a směr.

Každý z nás pociťuje Svatého Ducha svým vlastním způsobem. V písmech je někdy označován jako „hlas tichý a jemný“ (viz 1. Královská 19:12), který jakoby šeptá do vaší mysli.

Jak můžeme pociťovat Svatého Ducha častěji

Chcete-li se otevřít Svatému Duchu, často pomůže, když se budete modlit a přemítat na nějakém tichém místě. Svatého Ducha můžete pocítit také tehdy, když se modlíte a čtete Bibli nebo Knihu Mormonovu. Když si vyhradíte čas na studium Božího slova, ukazujete Bohu, že Ho chcete poznat a že se od Něj chcete učit.

Kniha Mormonova vám může pomoci pocítit Svatého Ducha

Kniha Mormonova dává každému, kdo ji čte a modlí se o ní, tento slib:

„A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“ (Moroni 10:4.)

Pokud budete studovat Knihu Mormonovu a budete se o ní upřímně modlit, Svatý Duch vám dá pocítit, že je pravdivá. Kniha Mormonova vám pomůže poznat, že Bůh žije, že vás miluje a že Ježíš je váš Spasitel. Misionáři vám pomohou naučit se, jak rozpoznávat Svatého Ducha a jak v životě pociťovat více pokoje a radosti.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat