Život Ježíše Krista

Ježíš Kristus je Syn Boží a náš Spasitel. Všechno, co dělal, od své služby až po svou smrt, dělal pro nás.

Narození

Ježíš Kristus je Syn Boží, ale narodil se ženě na zemi. Tato věrná žena se jmenovala Maria. Když Maria porodila Ježíše, objevila se mnohá znamení a zjevilo se mnoho andělů, aby Ho věrní lidé mohli najít a vzdát Mu úctu. Možná jste viděli tento výjev, který se o Vánocích ztvárňuje v podobě betlémů.

Dětství

Ježíš učil Božímu slovu už jako mladý muž. Ve 12 letech byl Ježíš nalezen „v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchaje jich, a otazuje se jich. A [podivovali] se všickni, kteříž jej slyšeli, nad rozumností a odpovědmi jeho.“ (Lukáš 2:46–47.)

Křest

Když Ježíš ve věku 30 let započal svou službu, vydal se na mnohakilometrovou cestu k řece Jordán, aby se dal pokřtít svým bratrancem Janem Křtitelem, který měl pravomoc křest vykonávat.

Přestože byl Ježíš bez hříchu, dal se pokřtít, aby nás učil poslušnosti vůči Bohu, správnému způsobu křtu a důležitosti provedení křtu náležitou pravomocí.

Po Ježíšově křtu ponořením Bůh prohlásil: „Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“ (Matouš 3:17.)

Služba a zázraky

Ježíš uzdravoval nemocné, navracel zrak slepým, a dokonce křísil mrtvé. A co je důležitější, odpustil lidem jejich hříchy. Přestože židovští kněží považovali Ježíšovy skutky za rouhání, Ježíš lidem neustále připomínal, že Jeho skutky jsou v souladu s Boží vůlí, „aby oslaven byl Otec v Synu“ (Jan 14:13).

Ukřižování

Na Ježíše se po celý Jeho život mnozí hněvali, protože Mu nerozuměli. Učil něčemu, s čím nebyli obeznámeni, a projevoval soucit vůči hříšníkům. Prokázal neuvěřitelnou moc, a někteří vedoucí představitelé veřejné i církevní moci vnímali Jeho vliv jako ohrožení.

Ježíš byl zatčen a později ukřižován neboli zabit, což dovolil, aby tak naplnil Boží vůli. „Já pokládám duši svou,“ řekl Pán, „abych ji zase vzal. Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položiti ji, a mám moc zase vzíti ji.“ (Jan 10:17–18.) I když Ježíše zabíjeli Jeho vlastní lidé, zvolal, že Bůh s nimi má mít slitování.

Vzkříšení

Ježíš vstal tři dny po své smrti z hrobu – a Vzkříšený Pán se brzy ukázal svým přátelům a následovníkům. Byl první, kdo byl vzkříšen, což znamená, že Jeho duch byl po smrti znovu spojen s Jeho zdokonaleným fyzickým tělem. Díky tomu, že Ježíš znovu ožil, budeme jednoho dne vzkříšeni i my všichni.