Poslání Ježíše Krista

Ježíš Kristus je tou největší bytostí, která se kdy narodila na tuto zemi – je nám dokonalým příkladem. Je Pán pánů, Stvořitel, náš Spasitel a přišel na zemi, abychom mohli znovu žít s Bohem.

Syn Boží

Ježíš Kristus je Prvorozený Boha Otce v duchu a je jediné dítě Boží v těle. Jeho smrtelná matka Maria Ho nosila pod srdcem předtím, než se narodil, a pak Ho během Jeho života na zemi vychovala. O Jeho poslání bylo rozhodnuto ještě předtím, než byl stvořen tento svět.

Ježíšovy zázraky přesvědčily mnohé o tom, že je prorok – On je však mnohem víc než to. Když se zeptal svých učedníků: „Vy pak kým mne býti pravíte?“, Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého“ (Matouš 16:15–16).

Učitel

Ježíš byl největší učitel, který kdy žil, a i v dnešní době nás stále učí. Ve věku 12 let byl nalezen v chrámu, jak učí učence. (Viz Lukáš 2:46.) Ti byli Jeho znalostmi ohromeni. Ježíš pak v průběhu svého života pronášel úžasná kázání.

Ježíš učil, že všichni lidé mohou mít život, a mohou ho mít hojnost (viz Jan 10:10). Skrze víru v Ježíše a poslušnost Jeho učení můžeme znovu žít s Bohem.

Příklad

Ježíš prožil dokonalý život – bez hříchu – a poskytl nám dokonalý příklad, podle něhož můžeme žít. Všechny náboženské úkony se mají konat v Jeho svatém jménu.

Ježíš nepotřeboval křest, aby ze sebe smyl hříchy. Ale ukázal nám, že křest potřebujeme všichni, „abychom plnili všelikou spravedlnost“ (Matouš 3:15).

Ježíš je také dokonalým příkladem lásky. Během svého života na zemi pečoval o chudé, očišťoval malomocné (viz Lukáš 17:12–19) a nikdy se neodvrátil od malých dětí (viz Matouš 19:13–14). Jeho láska je nekonečná a je dostupná všem, kdo ji potřebují.

Ježíš učil, že musíme odpouštět. I ve chvíli, kdy umíral na kříži, odpustil lidem, kteří Ho zabili.

Spasitel

Hebrejská podoba jména Ježíš zní Ješua, což znamená „Spasitel“. Ježíš naplnil svou úlohu Spasitele skrze svou dobrovolnou oběť a Vzkříšení.

V zahradě getsemanské pociťoval Ježíš váhu každého hříchu a bolesti celého lidstva. Trpěl za každý hřích každého člověka, který kdy žil.