Úloha Ježíše Krista

Ježíš Kristus je Spasitel světa. Když k Němu přijdeme, spasí nás, pomůže nám pociťovat Jeho lásku a dodá nám naději. Jeho úlohou je spasit nás a být nám příkladem.

Proč je Kristova úloha tak významná?

O Ježíši Kristu vědí miliony lidí. Stačí vědět, kdo Ježíš je a jaká je Jeho úloha v plánu Nebeského Otce? Toto povědomí je ve skutečnosti pouhý začátek.

Pochopení a přijetí úlohy Ježíše Krista jakožto Spasitele je klíčem ke každé křesťanské víře. A obnáší to více, než jen mít teoretickou víru v to, že žil a vykonal veliké věci. Vyžaduje to pevné přesvědčení o tom, že byl skutečně vzkříšen a že vytrpěl nejen smrt, ale také duchovní bolest za naše hříchy.

Ježíš pociťoval veškerou bolest, vinu a utrpení, jež zakoušíme my v důsledku našich špatných rozhodnutí. Ale co je důležitější, přijal zodpovědnost a zaplatil cenu za naše špatné činy na zemi – pokud budeme na oplátku my upřímně činit pokání a přijmeme Jeho přikázání a božskou roli Vykupitele. Když tak učiníme, budeme od svých hříchů osvobozeni. Budeme duchovně čistí a způsobilí vstoupit do Boží přítomnosti.

Z naší omezené perspektivy může být těžké tento složitý koncept pochopit. Je to však možné. Onen vznešený pokoj, který Nebeský Otec chce, abychom pociťovali, je také okamžitě dostupný díky oběti, již Ježíš Kristus přinesl.

Jak se mohu Kristu více přiblížit?

Ačkoli se ke Kristu nemůžeme přiblížit fyzicky, tak jako první učedníci, můžeme se Mu přiblížit skrze bádání v písmech. Můžeme Ho poznat prostřednictvím svědectví žijících proroků a následovníků. O Jeho existenci nás může ujistit Utěšitel – Duch Svatý.

„Většina z nás Boha neuvidí tak, jak Ho viděli proroci, ale tiché a jemné nabádání Ducha – myšlenky a pocity, které nám Duch Svatý přináší do mysli a do srdce – nám dají nepopiratelné poznání, že On žije a že nás miluje.“ (Robert D. Hales, „Snažte se poznat Boha, našeho Nebeského Otce, a Jeho Syna, Ježíše Krista“, Liahona, listopad 2009, 32.)

Ježíš Kristus zná každého z nás osobně. Stačí, když se k Němu obrátíme, a budeme moci poznat i my Jeho.

Předchozí článek
Poslání Ježíše Krista