Následování Ježíše Krista

Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš je Spasitel světa. Když Ho následujeme, nacházíme v životě větší pokoj a štěstí.

Podívejte se, co je díky Němu možné

2:45

Ježíš je Syn Boží

Nebeský Otec poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby trpěl za hříchy všech, kteří kdy budou žít na této zemi, abychom mohli získat odpuštění. Tato oběť, kterou za nás Ježíš přinesl, byla možná díky Jeho božskosti a dokonalému životu.

Ježíš byl mistr učitel a služebník všech; ale byl něčím nekonečně více než jen tím. Když se Ježíš zeptal apoštola Petra: „Vy pak kým mne býti pravíte?“ Petr odpověděl: „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“ (Matouš 16:15–16.)

Ježíš nám dal dokonalý příklad, který můžeme následovat

Vedl dokonalý život, aby nám ukázal cestu zpět k našemu Nebeskému Otci. Ačkoli Ježíš nikdy nezhřešil, nechal se přesto pokřtít, aby projevil poslušnost Bohu a aby nás učil, že křest je požadavek, který se vztahuje na každého.

Zjistěte, jak se můžete dát pokřtít
Setkejte se s misionáři

Ježíš je také dokonalý příklad lásky. Během svého života na zemi se staral o chudé, uzdravoval slepé (viz Jan 9:1–7), choval se přívětivě k malým dětem (viz Matouš 19:13–14), a dokonce i odpustil těm, kteří Ho křižovali. Jeho láska je nekonečná a dostupná komukoli, kdo ji potřebuje.

Ježíš nás učil, jak žít a jak se chovat k druhým

V pouhých 12 letech Ježíše našli, jak učí učence v chrámu (viz Lukáš 2:46). Tito učenci žasli nad tím, kolik toho Ježíš věděl. Ježíš se stal tím největším učitelem, který kdy žil. Při předávání důležitých ponaučení často používal podobenství neboli příběhy. Tato podobenství se týkala každodenních lidí a situací, díky čemuž byla snadno srozumitelná. Jeho příběhy se přesto dál dotýkají našeho srdce a motivují nás k tomu, abychom Ho následovali a sloužili druhým i dnes.

Ježíšovo učení

Dělníci na vinici

Ježíš učil, že všichni věrní lidé obdrží v nebi stejnou odměnu, bez ohledu na to, jak dlouho byl každý z nich věrný. (Viz Matouš 20:1–16.)

Nemilosrdný služebník

Ježíš nám dal důležité ponaučení ohledně odpouštění, když se zeptal: „Zdaliž i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou?“ (Matouš 18:33.)

Milosrdný Samaritán

Ježíš řekl, že máme milovat svého bližního. Podobenství o milosrdném Samaritánovi nás učí, že naším bližním může být kdokoli, včetně cizích lidí či nepřátel. (Viz Lukáš 10:25–37.)

Marnotratný syn

Každému člověku, který se obrátí ke Kristu, se dostane Jeho láskyplného přijetí, bez ohledu na to, co udělal. (Viz Lukáš 15:11–32.)

Ztracená ovce

Když se s pocitem, že jsme ztracení či osamělí, obrátíme k Ježíšovi, nejenže nás přivítá zpátky, ale bude se radovat jako pastýř, který říká: „Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula.“ (Viz Lukáš 15:1–6.)

Také Kniha Mormonova obsahuje mocné nauky, kterým Spasitel učil. Během své návštěvy na dávném americkém kontinentu učil druhé, jak se mají modlit, jak mají být pokorní a jak se mají chovat ke své rodině.

Přečtěte si Ježíšovo učení uvedené v Knize Mormonově
Vyžádejte si výtisk knihy zdarma

Ježíš trpěl a zemřel za naše hříchy

Ježíšovým posláním při Jeho příchodu na zemi bylo spasit nás od našich hříchů. Byl ochoten trpět a obětovat se, aby zaplatil za naše chyby, abychom mohli činit pokání a získat odpuštění.

V zahradě getsemanské Ježíš pociťoval tíhu každého hříchu a bolesti, jež kdy lidstvo zažilo. Trpěl za každého člověka, který kdy žil, což způsobilo, že krvácel z každého póru svého těla. (Viz Lukáš 22:44.) Byl zatčen, popliván, zbičován a poté ukřižován. I když Ježíše zabili Jeho vlastní lidé, volal k Bohu, aby se nad nimi smiloval. (Viz Lukáš 23:34.)

Zatímco procházíme životem, každý z nás dělá chyby a věci, kterých litujeme. Když se ale modlíme k Nebeskému Otci o odpuštění a snažíme se být lepšími, můžeme se stát opět čistými. Všichni jsme zavázáni veliké lásce, kterou k nám Ježíš Kristus, náš Spasitel a Vykupitel, chová.

Ježíš byl vzkříšen, abychom mohli znovu žít

Ježíš tři dny po své smrti vstal z hrobu a zjevil se mnohým svým přátelům a následovníkům. Byl prvním, kdo byl vzkříšen. To znamená, že Jeho duch se po smrti znovu spojil s Jeho zdokonaleným fyzickým tělem. Díky tomu, že Ježíš překonal smrt, budeme jednoho dne vzkříšeni i my všichni.

Přijďte s námi uctívat Spasitele
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Předchozí článek
Díky Němu