Jak přijít blíže Bohu

Bůh existuje. Zná vás a miluje vás. Můžete si s Ním utvořit bližší vztah skrze víru, modlitbu a četbu písem. Ve snaze poznat Boha blíže vám pomůže Svatý Duch.

Objevte, co s vámi Bůh zamýšlí

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Věříme, že jsme všichni děti našeho Nebeského Otce. A On, jakožto laskavý a milující otec (a ve skutečnosti dokonalý otec), nad vámi bdí. Zná vás – vaše těžkosti, vaše vítězství, vaše silné stránky i váš neuvěřitelný potenciál. A s vědomím toho všeho vás miluje. Velmi. Nic pro Něho není důležitější než vaše štěstí. Právě proto si přeje, abyste Ho poznali.

Být šťastný je vědomé rozhodnutí. Můžeme se rozhodnout, že budeme šťastní, i když se nám nedaří. Je třeba mít na paměti, že Bůh nás miluje a že „všecky věci napomáhají k dobrému“ (Římanům 8:28). Jsme tu proto, abychom se zdokonalovali skrze zkoušky, ale také proto, abychom přitom nacházeli štěstí. Štěstí si můžeme zvolit tím, že se nebudeme srovnávat s druhými, že budeme vděční za to, co máme, že se obklopíme pozitivními lidmi, budeme sloužit ostatním, a budeme rozpoznávat působení Boží ruky v našem životě. Kniha Mormonova nám říká, že „lidé jsou, aby mohli míti radost“ (2. Nefi 2:25).

Je mnoho způsobů, jak se modlit. Můžeme se modlit sami, nebo s rodinou. Můžeme se modlit před jídlem, než jdeme spát, hned po ránu a nebo i kdykoli jindy. Důležité je, abychom si udělali čas na to, abychom Bohu upřímně poděkovali a abychom Ho poprosili o pomoc.

Kromě modlitby nám může pomoci soustředit myšlenky na Boha a pocítit Ducha také meditace. V tomto smyslu je meditace formou modlitby.

To je těžká otázka. Všechno to začíná malými kroky. Úplně na začátku je potřeba mít přání se změnit a naději, že změna je možná. S Boží pomocí to dokážete. Kniha Mormonova nám říká, že „malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“ (Alma 37:6).

Vyberte si několik drobných věcí, na kterých můžete pracovat. Může to být například cíl, že se začnete modlit, že budete číst v písmech nebo že začnete chodit na bohoslužby. Můžete si také dát za cíl zbavit se zlozvyků nebo hříchů. Ježíš zaplatil cenu za všechny naše chyby, hříchy a strasti, protože nikdo z nás není dokonalý. Pokud nevíte, co byste měli změnit, zkuste se na to zeptat Boha. Také byste se mohli setkat s misionáři, kteří vám pomohou zjistit více o tom, co od vás Bůh očekává.

Je v pořádku být smutný. Můžete být smutní a stále mít víru v to, že Bůh vás miluje a že nakonec vše dobře dopadne.

Nebojte se promluvit si s někým o svých pocitech, například s terapeutem komplikovaného truchlení, členem rodiny, důvěryhodným přítelem nebo představitelem církve. Dovolte jim, aby vás utěšili, i když nedokáží plně porozumět tomu, čím si právě procházíte.

Pokoj můžete najít také v evangeliu Ježíše Krista. Bůh existuje a záleží Mu na vás a ví, čím si procházíte. Ježíš vzal na sebe veškeré utrpení, aby věděl, jak vám pomoci vypořádat se s tím vaším. Se svými blízkými se po smrti opět shledáte. Toto učení nedokáže zbavit veškeré bolesti, ale může poskytnout naději a porozumění.

„A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.“ (Zjevení 21:4.)