Jak se modlit

Modlit se je snazší, než si možná myslíte. Bůh je nablízku a vaše modlitby vyslyší a zodpoví.

Čtyři prvky modlitby

Bůh je váš milující Otec v nebi a přeje si, abyste si s Ním povídali. Můžete si s Ním promluvit tak, že se k Němu pomodlíte. Jako Jeho dítě můžete svého Nebeského Otce požádat o pomoc a radu pro svůj život.

Modlit se můžete nahlas i v duchu. S Bohem si můžete povídat tak, jako byste si povídali s někým blízkým. Nemusíte používat vznešená ani nazpaměť naučená slova. Je mnohem důležitější otevřít Mu své srdce a mluvit s Ním s důvěrou. Věřte, že On je nablízku a že vám naslouchá, protože tak tomu skutečně je. Věřte, že vám pomůže, protože On tak skutečně učiní.

Modlitba patří k těm nejcennějším darům, které jste od svého milujícího Nebeského Otce obdrželi.

1. Zahájení modlitby

Než se začnete modlit, najděte si tiché místo, kde se budete cítit dobře. Dobrý způsob, jak modlitbu začít, je oslovit Boha jménem. Můžete říct například „Drahý Bože“, „Drahý Nebeský Otče“, „Otče náš, který jsi v nebesích“ nebo prostě jen „Bože“.

2. Rozmluva s Bohem

Mluvte ze srdce a řekněte Mu o svých nadějích a přáních a také o svých starostech a problémech. Můžete Ho požádat o pomoc, radu, odpuštění nebo uzdravení. Ať máte na srdci cokoli, řekněte Mu to a zároveň Ho ubezpečte, že víte, že Jeho moudrost je větší než vaše a Jeho načasování lepší. Můžete se Ho zeptat, co pro vás zamýšlí.

Můžete Bohu říct o tom, jaké pocity chováte k druhým. Můžete se modlit, aby byly naplněny jejich potřeby, nebo můžete požádat, aby vám Bůh ukázal, jak jim můžete projevit svou lásku a poskytnout pomoc.

Vyjádřete Bohu vděčnost za všechna požehnání, která jste v životě obdrželi. Dokonce i těžkosti mohou být požehnáním. Pomáhá nám to pociťovat pokoru, díky čemuž naše srdce i mysl zůstávají více otevřené odpovědím, které nám Bůh dává.

3. Zakončení modlitby

Až řeknete vše, co jste chtěli říci, můžete svou modlitbu zakončit slovy „Ve jménu Ježíše Krista, amen“.

To děláme kvůli přikázání, které nám dal Ježíš, že se máme modlit v Jeho jménu a že vše, co děláme, máme dělat v Jeho jménu.

4. Jednejte podle svých spravedlivých přání

Ve rčení „modlete se tak, jako by všechno záleželo na Pánu, a pak pracujte tak, jako by všechno záviselo na vás“, se skrývá veliká moudrost. Vedení a pomoc od Boha často obdržíme právě ve chvíli, kdy vynakládáme určité úsilí.

Kdy se modlit

Nemůže se stát, že byste se modlili příliš. Bůh si vám přeje naslouchat, ať už jste šťastní, nebo smutní, nebo jen když si potřebujete s někým popovídat. Modlit se můžete, kdykoli pocítíte touhu nebo potřebu se pomodlit. A pokud se zrovna na modlitbu necítíte nebo máte pocit, že Bůh s vámi mluvit nechce, pak právě to může být ten nejvhodnější okamžik na modlitbu.

Modlete se sami a také s druhými

S Bohem byste měli skrze svou osobní modlitbu mluvit pravidelně. Ale modlete se i s druhými – během bohoslužeb, před jídlem nebo při rodinné modlitbě. Při společné modlitbě zpravidla jeden z přítomných pronáší modlitbu za celou skupinu, zatímco ostatní uctivě naslouchají, přemýšlejí o slovech, která znějí, a následně projeví svůj souhlas tím, že na konci modlitby řeknou „amen“.

Modlete se v průběhu celého dne

V Žalmu 55:17 král David řekl, že se bude modlit večer, ráno a také v poledne. Vhodné chvíle pro osobní modlitbu jsou obvykle ráno, když začínáte svůj den, před každým jídlem a také předtím, než ulehnete ke spánku. Neexistuje však žádný „nevhodný“ čas pro modlitbu. Bůh naslouchá vždy, a tak se můžeme modlit „bez přestání“ (1. Tessalonicenským 5:17).

Modlete se za mimořádných okolností

Občas nastane situace, která vyžaduje zvláštní modlitbu – například modlitbu o uzdravení, o ochranu nebo o něco, co naléhavě potřebujete. Půst (což znamená záměrně po nějakou dobu nejíst a nepít) doprovázený modlitbou pomáhá Bohu ukázat vaši upřímnost a poskytuje duchovní sílu.

Rádi bychom se pomodlili společně s vámi
Setkejte se s misionáři

Získání odpovědí na naše modlitby

Bůh slibuje, že když se na Něj budeme obracet v modlitbě, dá nám odpovědi a poradí nám.

Bůh s námi komunikuje prostřednictvím Svatého Ducha, v podobě dobrých myšlenek a nápadů nebo prostřednictvím pokojných, uklidňujících pocitů. Když toto pociťujeme, znamená to, že nás Bůh povzbuzuje a ukazuje nám pravdu a směr.

Každý pociťuje Svatého Ducha svým vlastním způsobem. V Bibli je často popisován jako tichý a jemný hlas. (Viz 1. Královská 19:11–12.)

Bůh často odpovídá na naše modlitby prostřednictvím někoho jiného. Bůh může v pravý čas způsobit, aby se v našem životě objevili lidé, kteří nám dají odpověď nebo kteří sami budou odpovědí, o niž usilujeme. Odpovědi na modlitby můžeme získat také tehdy, když čteme, čemu učí Jeho proroci v Bibli a v Knize Mormonově. Když se modlíme a čteme tyto knihy, Svatý Duch nám může seslat náměty a pokyny upravené pro naši konkrétní situaci. Když si vyhradíme čas na studium Božího slova, tak tím Bohu mimo jiné ukazujeme, že si opravdu přejeme získat od Něj odpověď.

Zjistěte, co Kniha Mormonova říká o modlitbě
Vyžádejte si výtisk knihy zdarma

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.