Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Bible je slovo Boží

Bible je sbírka posvátných knih, které sepsali dávní proroci a dějepisci. Tito pisatelé zaznamenali jednání mezi Bohem a Jeho lidem v průběhu 4 000 let. Jejich inspirovaná slova tvoří knihu, kterou dnes známe jako Bibli svatou.

Následování učení obsaženého v Bibli nám pomáhá poznat, kdo Bůh je, učit se od dobrých lidí, kteří Boha milovali, a lépe porozumět tomu, jak si Bůh přeje, abychom žili.

Bible učí o Ježíšovi

Ježíš Kristus je Boží Syn, který přišel na zemi, aby nás spasil od hříchu, zármutku, osamělosti, bolesti a dalších trápení. Ježíš nám poskytl krásná ponaučení o službě a lásce, a když byl zde na zemi, vykonal mnoho zázraků. V Bibli si můžeme tyto příběhy přečíst a dozvědět se, jak můžeme s Ježíšovou pomocí překonávat těžkosti.

Studujme Bibli společně
Setkejte se s misionáři

Ponaučení obsažená v Bibli se nás v dnešní době týkají právě tak, jako se týkala lidí v minulosti. Náš milující Otec v nebi nám bude žehnat, když budeme číst Jeho slovo a budeme se snažit podle něj žít. Když budete číst a dozvídat se prostřednictvím mnohých biblických ponaučení o tom, jakou lásku k vám Bůh chová, může vám to pomoci čelit každodenním výzvám a problémům.

Desatero přikázání

V Bibli dal Bůh svému lidu deset přikázání neboli zákonů, podle kterých měli žít. Tato přikázání požadují, abychom milovali Boha a chovali se k druhým s úctou. Také nám říkají, že nemáme lhát, krást, zabíjet ani páchat cizoložství. (Viz Exodus 20.) Bůh od nás očekává, že budeme Desatero přikázání dodržovat i v dnešní době.

Vyšší zákon

V Novém zákoně nám Ježíš ukázal lepší způsob, jak následovat Boha. Učil nás, že kromě dodržování Desatera přikázání také musíme udržovat své myšlenky a srdce čisté. Tím hlavním při projevování víry v Ježíše je řídit se Jeho dvěma největšími přikázáními – milovat Boha a milovat svého bližního jako sebe samého.

Láska

Co je nejdůležitější, Bible učí o lásce. Když v Bibli čteme příběhy o lásce, můžeme se stát více takovými, jako je Ježíš. Můžeme se o druhé více zajímat, více jim sloužit a více odpouštět. Můžeme chovat lásku k Bohu, k bližním, a dokonce i k nepřátelům.

Další svědectví o Ježíši Kristu

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů také věří v další svatou knihu od Boha – v Knihu Mormonovu. Tato kniha nás podobně jako Bible učí o Ježíšovi a pomáhá nám nacházet odpovědi na jedny z nejobtížnějších otázek života. Bible společně s Knihou Mormonovou nám poskytují hlubší porozumění lásce našeho Spasitele a pomáhají nám Ho více milovat.

Podívejte se, jak Kniha Mormonova pomáhá svědčit o Ježíšovi
Vyžádejte si výtisk knihy zdarma

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.