Co je to Kniha Mormonova?

Když ji čteme, pomůže nám porozumět účelu našeho života, získat odpovědi na důležité otázky a přiblížit se Ježíši Kristu.

Kniha Mormonova obsahuje posvátné zápisy Ježíšových následovníků. Stejně jako Bůh promlouval k Mojžíšovi a Noémovi v Bibli, promlouval i k lidem na americkém kontinentu. Tito muži, kteří se nazývají proroci, Boží slova zapsali. Jejich spisy nakonec sestavil v jednu knihu prorok jménem Mormon.

Boží lid vždy učili žijící proroci. Podobně jako my v dnešní době se i ženy a muži v tehdejší době potýkali s pokušeními, usilovali o moudrost a vedli šťastnější život, když se řídili naukami Ježíše Krista. V jejich příbězích – inspirovaných a inspirujících duchovních záznamech – můžeme najít i sami sebe. Kniha Mormonova je důkazem toho, že Bůh miluje všechny své děti a vstupuje do jejich života. Tato kniha slouží jako svědek pravd obsažených v Bibli a božskosti a nauk Ježíše Krista.

Kniha Mormonova odpovídá na zásadní otázky

Kniha Mormonova nám pomáhá porozumět zásadním otázkám, které si všichni v určité životní fázi klademe:

  • Existuje život po smrti?
  • Co na nás čeká na druhé straně?
  • Co je účelem života?
  • Jak mohu nalézt štěstí a pokoj právě nyní?
  • Zná mě Bůh a slyší moje modlitby?
  • Jak se mohu vyvarovat hříchu a naučit se skutečně činit pokání?

Pokud chcete, mohou se s vámi sejít misionáři a probrat s vámi pasáže, které na tyto otázky odpovídají. Přinesou vám také bezplatný výtisk Knihy Mormonovy.

Slib Knihy Mormonovy

Bůh nám slibuje, že když budeme číst Knihu Mormonovu s otevřeným srdcem a myslí, On odhalí každému z nás její božskost a pravdivost prostřednictvím inspirace od Ducha Svatého. Okolo 80 tisíc misionářů učí o této knize lidi na šesti kontinentech ve 107 jazycích a tito lidé tento slib právě nyní podrobují zkoušce. Ačkoli misionáři rozdávají výtisky Knihy Mormonovy zdarma, miliony lidí tuto knihu považují za to nejvzácnější, co vlastní. Muži a ženy z celého světa žijící v nejrůznějších prostředích a životních podmínkách se učí tomu, že Kniha Mormonova může pomoci nalézt pokoj a víru v tomto životě a věčné spasení v životě příštím.

Jak se k nám dostala Kniha Mormonova v dnešní době?

V roce 1823 přivedl k těmto dávným záznamům anděl Josepha Smitha a ten je přeložil mocí Boží.  Joseph sloužil jako Boží posel stejně jako dávní proroci, kteří žili před ním, a svědčil o Usmíření Ježíše Krista a o Jeho schopnosti změnit náš život k lepšímu.

Proč je Kniha Mormonova tak důležitá?

Zásady zaznamenané v Knize Mormonově, jako jsou víra v Ježíše Krista, pokání, křest, radost či spasení, měnily lidem v dávných dobách život. I v dnešní době Kniha Mormonova ovlivňuje život milionů lidí po celém světě tím, že je přivádí blíže k Ježíši Kristu.

Jak mi může Kniha Mormonova v životě pomáhat?

Písma jsou něčím více než jen starými slovy a příběhy. Jsou to relevantní a aktuální poselství týkající se problémů, kterým v této době čelíme. Budete-li k četbě Knihy Mormonovy často přistupovat s otázkou: „Co tyto verše ve skutečnosti říkají?“, zjistíte, že je v ní mnoho relevantních poselství pro dnešní dobu. Tato kniha byla napsána se záměrem inspirovat čtenáře, aby činili rozhodnutí, která v konečném důsledku zlepší jejich život a přivedou je blíže k Bohu. Její autoři ji psali s nadějí, že jejich slova povedou lidi k Ježíši Kristu a budou měnit jejich jednání, zbavovat je smutku, nejistoty a strachu, poskytovat lidem v životě vedení a směr a budou pro ně důkazem toho, že Bůh je stále „Bohem zázraků“ (Mormon 9:10).

Význam Knihy Mormonovy ve světě by se dal měřit podle množství rozdaných výtisků nebo podle nárůstu celkového počtu lidí, kteří se po jejím přečtení rozhodnou následovat Ježíše Krista. Nejdůležitější vliv je však patrný na úrovni osobní. Kniha Mormonova poskytuje odpovědi na otázky, dodává naději a umocňuje v lidech – v jednom po druhém – duchovní sílu.

Najděte v životě pokoj prostřednictvím četby Knihy Mormonovy
Vyžádejte si výtisk knihy zdarma

Lidé, jejichž život se díky četbě Knihy Mormonovy změnil, ji objevili ve chvílích, kdy byli hříšní nebo kdy byli věrní, kdy pociťovali beznaděj nebo kdy byli šťastní. Hodnotu v Knize Mormonově mohou objevit lidé vzdělaní i nevzdělaní, osamělí i obklopení přáteli a rodinou, finančně úspěšní i ekonomicky slabí. Jediným společným charakteristickým rysem je to, že lidé, které tato kniha ovlivňuje, se pouštějí do čtení s prostou touhou poznat její pravdivost a porozumět jí.

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Zde je krátká osnova impozantní tisícileté historie obsažené v Knize Mormonově:

Kniha Mormonova je v podstatě příběh o rodině. Lehi je prorok žijící v Jeruzalémě. Bůh Lehiho ve snu vyzývá, aby vzal rodinu a z Jeruzaléma odešli, protože Jeruzalém bude zanedlouho dobyt. S rodinou se plaví přes oceán na americký kontinent. Laman a Lemuel, nejstarší Lehiovi synové, nevěří, že jejich otce inspiruje Bůh. Jejich mladší bratr Nefi je naplněn vírou. Bůh vybírá Nefiho, aby rodinné příslušníky vedl a byl jejich učitelem.

Lidé se nakonec štěpí na dvě skupiny: Nefity a Lamanity. Tyto skupiny spolu často válčí a jejich víra v Ježíše je neustále zkoušena. Učení o této víře naplňuje stránky Knihy Mormonovy v podobě mocných kázání, životních ponaučení a duchovních zážitků.

Ježíš se po svém Vzkříšení ukazuje lidem na americkém kontinentu. Učí je o křtu a odpuštění. Uzdravuje jejich nemocné a žehná jejich dětem. Zakládá svou Církev. Na rozdíl od lidí v Jeruzalémě lidé na americkém kontinentě Ježíšovi naslouchají. Po Jeho návštěvě žijí stovky let v míru a pokoji.

Postupem času lidé svou víru ztrácejí a znovu propukají války, které vyhlazují téměř celou populaci.

Kniha Mormonova má podobně jako Bible mnoho autorů. Je to sbírka deníků a historických záznamů předávaných od jednoho pisatele na dalšího v průběhu asi jednoho tisíce let. Prvním pisatelem je prorok Nefi, který v roce 600 před Kristem odešel se svou rodinou z Jeruzaléma a dorazil na americký kontinent. Nefi předal záznam svému mladšímu bratrovi a ten ho předal svému synovi. Každý pisatel vždy předával záznam někomu, komu důvěřoval. Mormon byl prorok, který všechny tyto spisy sloučil v jednu knihu. Proto se tato kniha nazývá Kniha Mormonova.

V roce 1823 byl k těmto starodávným záznamům přiveden Joseph Smith a mocí Boží je přeložil.

Kniha Mormonova Bibli podporuje a často osvětluje učení Ježíše Krista. Například Markovo a Lukášovo evangelium v Bibli vypráví tentýž příběh o Ježíšovi, ale když čtete dva náhledy na určitou věc, můžete se toho více dozvědět.

Kniha Mormonova a Bible společně obsahují inspirovaná slova, vodítka a ponaučení shromážděná v průběhu tisíciletí. Ukazují, že Bůh miluje lidi ve všech částech světa a poskytuje jim vedení. Když budete studovat obě knihy, lépe pochopíte, kdo Bůh je a co si pro vás přeje.