Ježíšova církev byla znovuzřízena

Bůh a Ježíš v roce 1820 povolali nového proroka, aby znovuzřídil pravou církev. Jmenoval se Joseph Smith.

Joseph Smith vyrůstal jako skromný farmářský chlapec v Palmyře ve státě New York ve Spojených státech. V této oblasti se o získání obrácených snažilo mnoho církví a kazatelů. Joseph byl zmaten ohledně toho, do které církve má vstoupit, protože každá učila něčemu jinému. Narazil v Bibli na verš, který nabádal k tomu, abychom se ptali Boha, máme-li nějakou otázku, a On nám na ni odpoví.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy

Joseph se rozhodl, že se pomodlí. Šel na tiché místo v lese, kde poklekl a pokorně se v modlitbě otázal Boha, ke které církvi se má přidat. Bůh a Ježíš k němu přišli ve vidění. Joseph tuto posvátnou zkušenost později popsal těmito slovy:

„Spatřil [jsem] sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mně. … Když světlo spočinulo na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ (Joseph Smith–Životopis 1:16–17.)

Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus řekli Josephovi, aby nevstupoval do žádné ze stávajících církví. Řekli mu, že Ježíš skrze něj časem znovuzřídí svou původní církev. Joseph Smith se stane prorokem, tak jako bibličtí proroci v dávných dobách. Časem obdržel nezbytnou pravomoc kněžství, která byla po dlouhou dobu ztracena, a s ní také pravomoc křtít, uzdravovat nemocné a povolávat apoštoly a další vedoucí. Znovuzřízená církev byla oficiálně zorganizována 6. dubna 1830.

Úloha Knihy Mormonovy v procesu znovuzřízení Ježíšovy církve

Když Ježíš znovu založil svou církev, vynesl na světlo starodávný záznam, který Joseph Smith přeložil. Je znám jako Kniha Mormonova – další svědectví o Ježíši Kristu. Tento záznam dosvědčuje a objasňuje to, čemu učí Bible, a pomáhá nám mít učení Ježíše Krista v ryzí a správné podobě. Sami můžete zjistit, že Kniha Mormonova je, podobně jako Bible, slovo Boží – tím, že ji budete číst a budete se modlit, abyste zjistili, zda je pravdivá. Pokud vám Bůh odpoví, že je pravdivá, budete také vědět, že Joseph Smith byl opravdu prorokem a že jste našli Ježíšovu pravou církev.

Zjistěte více o znovuzřízené Církvi Ježíše Krista

Ježíš Kristus vede svou církev i v dnešní době

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je znovuzřízenou Církví Ježíše Krista. Ježíš stojí v čele své církve a aktivně nás prostřednictvím novodobého proroka vede k Bohu.

Přijďte s námi uctívat Spasitele Ježíše Krista! Prospěje vám, když budete studovat Jeho učení ve svatých písmech a poslechnete si, co řekl prorokům a apoštolům v dnešní době. Když se v Pánově církvi zapojíte do služby druhým, budete pociťovat Boží lásku.

Na shromáždění je vítán každý

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Čím dál větší počet lidí myšlenku organizovaného náboženství odmítá a dává přednost zabývání se duchovními záležitostmi svým vlastním způsobem a snaží se vést dobrý život. Lidé však potřebují jak organizované náboženství, tak osobní duchovnost. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje organizaci a kněžskou pravomoc potřebnou pro naplnění všech Božích přikázání včetně křtu a přijímání svátosti (neboli svatého přijímání). V neděli byste měli chodit na bohoslužbu, ale duchovním záležitostem a službě druhým byste se měli věnovat i během týdne.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla oficiálně zorganizována ve Fayette ve státě New York v roce 1830. Prvním presidentem Církve byl Joseph Smith. Ve vidění spatřil Ježíše Krista a Boha Otce a byl povolán, aby byl prorokem, aby znovuzřídil Církev Ježíše Krista. Obdržel kněžství Boží, přeložil Knihu Mormonovu a vyslal misionáře, aby kázali evangelium po celé Severní Americe i v zámoří.

Ústředí Církve bylo přestěhováno do Ohia, Missouri a Illinois, aby její členové unikli pronásledování a našli místo, na kterém by se mohli shromažďovat. V důsledku podezření a místních politických konfliktů byl prorok Joseph Smith v roce 1844 protiprávně uvězněn a zabit rozlíceným davem.

Dalším presidentem Církve se stal Brigham Young. Vedl Svaté v krytých vozech přes pláně Spojených států do Skalistých hor v Utahu. Od té doby se Církev výrazně rozrůstá po celém světě. Dnes se více než 16 milionů členů nachází ve více než 170 zemích světa.

Prvním krokem je setkání s misionáři. Budou vás učit základním přesvědčením a náboženským praktikám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Mohou také zodpovědět jakékoli otázky, které ohledně Církve máte, a povědět vám o tom, co se od členů Církve očekává.

Měli byste také začít navštěvovat bohoslužby. Naleznete radost plynoucí z toho, že patříte ke společenství lidí, kteří o sebe navzájem pečují a snaží se následovat příklad Ježíše Krista.

Jakmile budete připraveni vstoupit do Církve, můžete se rozhodnout být pokřtěni a stát se oficiálními členy Církve. Pokřtít vás mohou buď misionáři, nebo někdo, s kým jste se v Církvi již poznali.

Kniha Mormonova má podobně jako Bible mnoho autorů. Je to sbírka deníků a historických záznamů předávaných od jednoho pisatele na dalšího v průběhu asi jednoho tisíce let. Prvním pisatelem je prorok Nefi, který v roce 600 před Kristem odešel se svou rodinou z Jeruzaléma a dorazil na americký kontinent. Nefi předal záznam svému mladšímu bratrovi a ten ho předal svému synovi. Každý pisatel vždy předával záznam někomu, komu důvěřoval. Mormon je jméno proroka, který všechny tyto spisy sloučil v jednu knihu. Proto se tato kniha nazývá Kniha Mormonova.

V roce 1823 byl k těmto starodávným záznamům přiveden Joseph Smith a mocí Boží je přeložil.