Bůh k nám promlouvá skrze proroky

Proroci vedli Boží lid v biblických dobách – a stejně tak nás vedou i dnes.

Proč máme proroky?

Bůh si přeje, abychom překonávali těžkosti, stali se lepšími lidmi a navrátili se po tomto životě k Němu a žili v Jeho přítomnosti. Neočekává však, že toto vše zvládneme sami. Vede nás skrze modlitbu, písma a proroky. Prorokem je ten, kdo byl povolán Bohem, aby poskytoval vedení pro celý svět. Od Abrahama a Mojžíše až po žijící proroky v dnešní době Bůh pracuje podle stále stejného vzoru tím, že své děti vede prostřednictvím proroků.

Jaký mají proroci vliv na společnost?

Boží přikázání se nikdy nemění, avšak svět, ve kterém žijeme, se mění stále. Každá epocha s sebou přináší nové okolnosti a jedinečné výzvy a těžkosti. Proroci dostávají od Boha pokyny, aby lidem pomohli najít správný směr skrze těžkosti a nové situace.

V Bibli proroci nabádali lid, aby činil pokání, a předpovídali narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Dnešní proroci nadále svědčí o Ježíšovi. Také varují všechen lid a udílejí mu rady ohledně důležitých záležitostí.

Prorocké učení se v nedávné době zaměřuje na sociální otázky, jako jsou manželství a vztahy v rodině, na praktické otázky, jako například vzdělání či finanční zodpovědnost, a na duchovní témata, jež nám pomáhají zvládat osobní zkoušky a nacházet větší sebedůvěru a víru.

Proroci v dnešní době

Opravdová zkouška slov proroka spočívá v tom, že je uplatníme ve svém životě. Ti, kteří naslouchají slovům proroka, často říkají: „Bylo to, jako by mluvil přímo ke mně.“ Bůh zná naše nejhlubší obavy a přeje si nám pomoci. Jedním ze způsobů, jak Bůh svým dětem pomáhá, je to, že dá inspiraci svým prorokům.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je v dnešním světě jedinečná tím, že její proroci udílejí pravidelné božské pokyny od Boha. Tato poselství jsou dostupná všem lidem. Současný prorok, president Russell M. Nelson, spolu s Dvanácti apoštoly promlouvá ke světu dvakrát ročně během několika shromáždění, která se nazývají generální konference. Slova proroka a apoštolů jsou vysílána do celého světa a také sdílena on-line, aby si je mohl přečíst či poslechnout každý. Prorok a apoštolové vydávají svědectví o tom, že Ježíš je Spasitel, a pomáhají nám následovat Jeho příklad.

Až se dozvíte více o prorocích, porozumíte tomu, že Bůh k nám dnes stále promlouvá a že Mu při Jeho následování můžete přijít blíž a najít větší štěstí, když budete naslouchat prorokovým radám. Vybízíme vás, abyste se dozvěděli více o Ježíšově církvi tím, že se setkáte s misionáři.

Zjistěte více o znovuzřízené Církvi Ježíše Krista
Setkejte se s misionáři