Jak si pro sebe najdu tu správnou křesťanskou církev?

„Do které církve bych měl chodit? Záleží Bohu na tom, kterou církev navštěvuji?“ Tyto otázky jste si možná kladli, když jste zvažovali, jaké místo ve vašem životě zaujímá náboženství. Když hledáte nějakou církev, je užitečné zamyslet se nad tím, čemu učili Ježíš a Jeho apoštolové a proroci.

Najděte společenství věřících

Bůh v jednom ze svého Desatera přikázání řekl: „Pomni na den sobotní, abys jej světil.“ (Exodus 20:8.) Jedním ze způsobů, jak světíme den sabatu, je to, že chodíme na shromáždění. Ježíš také učil: „Budete se často scházeti.“ (3. Nefi 18:22.) Bůh si přeje, abychom chodili na shromáždění pravidelně, abychom Ho uctívali a byli posíleni dalšími věřícími.

Bůh si kromě toho, abychom v neděli chodili na shromáždění, přeje, abychom uplatňovali víru každý den. Řekl nám, abychom milovali svého bližního jako sebe samého (viz Matouš 22:39). Když pravidelně zjišťujeme, jak bychom v rámci církevního společenství mohli milovat, sloužit a dělit se o své talenty, děláme to, co si Bůh přeje.

Najděte církev vedenou Ježíšem Kristem

Apoštol Pavel v Bibli učil, že Ježíšova Církev je postavena na základě apoštolském a prorockém, v němž je hlavním úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. (Viz Efezským 2:20.) Ježíš je hlavou své Církve a povolává apoštoly a proroky, aby Mu pomáhali vést a učit Jeho lid. Totožná organizace apoštolů a proroků existuje v Kristově Církvi – v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů – i dnes.

V roce 1820 mladý muž, který se jmenoval Joseph, poklekl v modlitbě, aby se zeptal Boha, do které ze všech křesťanských církví má vstoupit. Tato modlitba vedla k začátku Božího znovuzřízení ztracených pravd a opětovné přímé komunikaci skrze proroka. Bůh a Ježíš Kristus Josephovi řekli, že do žádné ze stávajících církví vstupovat nemá. Místo toho byl Joseph povolán, aby se stal prorokem a zorganizoval Kristovu znovuzřízenou církev – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Nacházejte požehnání skrze uctívání Boha a službu

Bůh si přeje dávat vám požehnání, včetně požehnání štěstí. Štěstí můžete najít i v něčem tak prostém, jako je být s dalšími věřícími a společně s nimi sloužit druhým a uctívat Boha.

Další požehnání, jež pramení z pravidelných návštěv shromáždění, je účast na obřadu svátosti (neboli svatém přijímání). Ježíš předtím, než zemřel, vzal chléb a víno, požehnal je a dal je svým učedníkům. Řekl jim, že chléb a víno představují Jeho tělo a krev a že je mají nadále často přijímat, aby na Něj pamatovali. (Viz Lukáš 22:19–20 a 3. Nefi 19:1–11.)

Věnujte bedlivou pozornost tomu, jak se na shromáždění cítíte. Bůh vám dá poznat, zda jste na správném místě, skrze Svatého Ducha. Duch vám dá pocítit lásku, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrotivost a víru (viz Galatským 5:22).

Najděte církevní budovu ve svém okolí

Církev Ježíše Krista je určena všem lidem na světě. To znamená, že budete pravděpodobně schopni najít kongregaci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ve svém okolí.

Přijďte a navštivte církevní bohoslužbu. Všichni návštěvníci jsou vítáni.
Najděte církevní budovu ve svém okolí