Šest způsobů, jak může účast na shromáždění obohatit váš život

Vždy se objeví překážky bránící návštěvě shromáždění. Možná v neděli pracujete nebo máte sportovní trénink, možná si myslíte, že shromáždění není důležité, nebo si jen přejete odpočívat po týdnu plném stresu. Ať se potýkáte s jakýmikoli překážkami, budete požehnáni, pokud se rozhodnete řídit se Božím přikázáním uctívat Ho na shromáždění. Zde je 6 důvodů, proč byste měli jít na shromáždění:

1

Uctívat Boha je přikázání

V Desateru přikázaní Bůh přikázal, že máme světit den sabatu. (Viz Exodus 20:8–11.) Toto přikázání dodržujeme například tak, že se každou neděli společně scházíme, abychom uctívali Boha a vzdávali Mu díky. To, že jsme ve společnosti dalších věřících, vnímáme jejich víru a nasloucháme jejich zkušenostem a svědectvím, nás rovněž posiluje.

2

Svátost nám pomáhá pamatovat na Ježíše

Na shromáždění přijímáme svátost (neboli svaté přijímání). Ježíš přikázal: „Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.“ (1. Korintským 11:24.) Dodržování tohoto přikázání každý týden na shromáždění nám pomáhá pamatovat na to, co pro nás Ježíš vykonal, a zavázat se, že Ho budeme následovat.

3

Boží Církev se na vás spoléhá

Apoštol Pavel v Bibli přirovnal církev k tělu, přičemž Ježíš je její hlavou. Řekl, že k tomu, aby tělo mohlo fungovat, je důležitá každá jeho část [v případě církve člen] a musí plnit svou úlohu. (Viz Efezským 4:16.) Když se budete aktivně zapojovat do dění v církvi a poskytovat svůj čas a talenty, zdokonalí a posílí to jak vás, tak ty, které máte okolo sebe.

4

Na církevních bohoslužbách se učíme a jsme pozvedáni

To, čemu se učíme na shromáždění, nám poskytuje vedení ohledně toho, jak máme následovat Boha, prohloubit svoji duchovnost a žít lepší život. Můžete být pozvedáni dalšími věřícími a možností sloužit a uctívat Boha. Také můžete pociťovat Svatého Ducha, který přináší lásku, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrotivost a víru (viz Galatským 5:22).

5

Získáte pocit sounáležitosti

Církev je společenství, kde se můžeme společensky stýkat a vzájemně se podporovat. Můžete navazovat přátelství, pociťovat sounáležitost a budovat si podpůrnou síť, na kterou se budete moci spolehnout. Církevní společenství nám pomáhá „truchliti s těmi, kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí“ (Mosiáš 18:9).

6

Bůh k vám může promlouvat

Na shromáždění můžete najít odpovědi. Možná vás trápí nějaká konkrétní otázka nebo potřebujete ve svém životě vedení. Možná jen potřebujete pocítit Boží lásku a zjistit, že existuje. Když budete naslouchat kázáním a studovat Boží učení, budete mít příležitosti získat poznatky od Boha. Přeje si s vámi komunikovat a shromáždění je dobré místo, kde můžete v srdci a v mysli slyšet Jeho hlas.

Proč bych měl(a) vyzkoušet Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Je to znovuzřízená Církev Ježíše Krista

Na světě je mnoho křesťanských církví a poznat, kterou z nich si vybrat, může být nesmírně obtížné. V roce 1820 se chlapec jménem Joseph Smith modlil, aby zjistil, do které církve má vstoupit. Josephovi se zjevili Bůh a Ježíš a řekli mu, že Církev, kterou Ježíš založil, když žil na zemi, již neexistuje. Boží pravomoc křtít byla ztracena a některé nauky byly pozměněny. Bůh Josepha povolal, aby byl novým prorokem, jako byli Mojžíš nebo Noé, a aby znovuzaložil Jeho Církev: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Ve vašem okolí se nachází sbor nebo odbočka

Všichni jsou vítáni, aby se s námi zúčastnili bohoslužby. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celém světe roste a lidé všech jazyků a kultur, pocházející ze všech možných prostředí, jsou zváni do Božího království. Pravděpodobně budete schopni ve svém okolí najít místní kongregaci.

Přijďte navštívit církevní bohoslužbu. Všichni návštěvníci jsou vítáni.
Najděte církevní budovu ve svém okolí