Šest způsobů, jak může účast na shromáždění obohatit váš život

Vždy se objeví překážky bránící návštěvě shromáždění. Možná v neděli pracujete nebo máte sportovní trénink, možná si myslíte, že shromáždění není důležité, nebo si jen přejete odpočívat po týdnu plném stresu. Ať se potýkáte s jakýmikoli překážkami, budete požehnáni, pokud se rozhodnete řídit se Božím přikázáním uctívat Ho na shromáždění. Zde je 6 důvodů, proč byste měli jít na shromáždění:

1

Uctívat Boha je přikázání

V Desateru přikázaní Bůh přikázal, že máme světit den sabatu. (Viz Exodus 20:8–11.) Toto přikázání dodržujeme například tak, že se každou neděli společně scházíme, abychom uctívali Boha a vzdávali Mu díky. To, že jsme ve společnosti dalších věřících, vnímáme jejich víru a nasloucháme jejich zkušenostem a svědectvím, nás rovněž posiluje.

2

Svátost nám pomáhá pamatovat na Ježíše

Na shromáždění přijímáme svátost (neboli svaté přijímání). Ježíš přikázal: „Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.“ (1. Korintským 11:24.) Dodržování tohoto přikázání každý týden na shromáždění nám pomáhá pamatovat na to, co pro nás Ježíš vykonal, a zavázat se, že Ho budeme následovat.

3

Boží Církev se na vás spoléhá

Apoštol Pavel v Bibli přirovnal církev k tělu, přičemž Ježíš je její hlavou. Řekl, že k tomu, aby tělo mohlo fungovat, je důležitá každá jeho část [v případě církve člen] a musí plnit svou úlohu. (Viz Efezským 4:16.) Když se budete aktivně zapojovat do dění v církvi a poskytovat svůj čas a talenty, zdokonalí a posílí to jak vás, tak ty, které máte okolo sebe.

4

Na církevních bohoslužbách se učíme a jsme pozvedáni

To, čemu se učíme na shromáždění, nám poskytuje vedení ohledně toho, jak máme následovat Boha, prohloubit svoji duchovnost a žít lepší život. Můžete být pozvedáni dalšími věřícími a možností sloužit a uctívat Boha. Také můžete pociťovat Svatého Ducha, který přináší lásku, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrotivost a víru (viz Galatským 5:22).

5

Získáte pocit sounáležitosti

Církev je společenství, kde se můžeme společensky stýkat a vzájemně se podporovat. Můžete navazovat přátelství, pociťovat sounáležitost a budovat si podpůrnou síť, na kterou se budete moci spolehnout. Církevní společenství nám pomáhá „truchliti s těmi, kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí“ (Mosiáš 18:9).

6

Bůh k vám může promlouvat

Na shromáždění můžete najít odpovědi. Možná vás trápí nějaká konkrétní otázka nebo potřebujete ve svém životě vedení. Možná jen potřebujete pocítit Boží lásku a zjistit, že existuje. Když budete naslouchat kázáním a studovat Boží učení, budete mít příležitosti získat poznatky od Boha. Přeje si s vámi komunikovat a shromáždění je dobré místo, kde můžete v srdci a v mysli slyšet Jeho hlas.

Proč bych měl(a) vyzkoušet Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Je to znovuzřízená Církev Ježíše Krista

Na světě je mnoho křesťanských církví a poznat, kterou z nich si vybrat, může být nesmírně obtížné. V roce 1820 se chlapec jménem Joseph Smith modlil, aby zjistil, do které církve má vstoupit. Josephovi se zjevili Bůh a Ježíš a řekli mu, že Církev, kterou Ježíš založil, když žil na zemi, již neexistuje. Boží pravomoc křtít byla ztracena a některé nauky byly pozměněny. Bůh Josepha povolal, aby byl novým prorokem, jako byli Mojžíš nebo Noé, a aby znovuzaložil Jeho Církev: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Ve vašem okolí se nachází sbor nebo odbočka

Všichni jsou vítáni, aby se s námi zúčastnili bohoslužby. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celém světe roste a lidé všech jazyků a kultur, pocházející ze všech možných prostředí, jsou zváni do Božího království. Pravděpodobně budete schopni ve svém okolí najít místní kongregaci.

Přijďte navštívit církevní bohoslužbu. Všichni návštěvníci jsou vítáni.