Svátost

Nejdůležitější součástí našeho nedělního shromáždění je svátost (neboli svaté přijímání).

Každý týden se požehná chléb a voda a pak se nabízí členům kongregace. Když jíme nebo pijeme tyto symbolické prvky, slibujeme, že budeme pamatovat na Ježíšovu oběť a že se budeme snažit dodržovat Jeho přikázání. Je to nádherná příležitost pocítit lásku, kterou k nám Bůh chová, a přizvat Svatého Ducha, aby nás vedl a utěšoval.

První svátost

Ježíš se večer před svým Ukřižováním sešel se svými apoštoly a zavedl svátost. Vzal chléb a poté, co ho požehnal a rozlámal, jim ho podal se slovy: „To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22:19.) Pak vzal víno, požehnal ho a podal jim ho se slovy: „Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.“ (Lukáš 22:20.)

Dnes přijímáme svátost jako každotýdenní připomínku oběti Ježíše Krista, která umožňuje, aby nám byly odpuštěny hříchy a abychom mohli poté, co zemřeme, znovu žít.

Přijďte a navštivte církevní bohoslužbu. Všichni návštěvníci jsou vítáni.
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Sliby, které během svátosti činíme

Když každý týden přijímáme svátost, slibujeme, že:

1. Jsme ochotni vzít na sebe Ježíšovo jméno a vždy na Něho pamatovat (to znamená, že se snažíme Ježíše reprezentovat prostřednictvím svých slov a činů).

2. Budeme dodržovat Jeho přikázání.

Požehnání plynoucí z přijímání svátosti

Jestliže budeme dodržovat své závazky vůči Pánu, On nám slibuje vedení a útěchu svého Svatého Ducha. Mít při sobě Svatého Ducha je jedním z největších požehnání v tomto životě.

Proč používáme vodu místo vína

Nejdůležitějším aspektem svátosti je pamatovat na Spasitele. Bůh novodobým prorokům zjevil, že symbolizovat Ježíšovu krev a připomínat nám Jeho oběť může také voda.