Jak Bible a Kniha Mormonova stojí bok po boku

Obě knihy vám mohou pomoci přiblížit se Ježíši Kristu a dozvědět se více o Jeho evangeliu.

Vážíme si Bible svaté

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, stejně jako mnoho lidí po celém světě, nacházejí v Bibli útěchu a inspiraci. Věříme, že Bible je posvátné slovo Boží.

Apoštol Pavel v Bibli učil: „V ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo.“ (2. Korintským 13:1.) Když Bůh učí o nějaké důležité zásadě, posílá další zdroj, aby tuto zásadu potvrdil. Kniha Mormonova je druhým svědectvím o biblických naukách. Vzhledem k tomu, že v dnešní době se od Boha a náboženství mnozí lidé vzdalují, mít více než jedno svědectví o Božích slovech nám může pomoci zůstat na cestě vedoucí k Bohu.

Bible a Kniha Mormonova jsou spolu v souladu

Kniha Mormonova a Bible vzájemně podporují to, čemu učí, a k oběma z nich máme vřelý vztah. Každá z těchto knih popisuje Boží jednání s lidmi v jiné části světa, ale obě knihy učí mnoha stejným zásadám. Kniha Mormonova potvrzuje to, co říká Bible o Ježíši Kristu, a objasňuje mnoho dalších křesťanských nauk.

Když budete studovat obě knihy, lépe pochopíte, kdo Bůh je a co si pro vás přeje. Kniha Mormonova a Bible společně obsahují inspirovaná slova, vodítka a ponaučení shromážděná v průběhu tisíciletí. Přestože tyto knihy byly napsány před dlouhou dobou, můžete v nich nalézt ponaučení, která se týkají vás v dnešní době.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat