Čtyři věci, které by měl o Knize Mormonově každý znát

Kniha Mormonova je starodávný záznam, který učí o Ježíšovi. Muži, ženy a rodiny v Knize Mormonově zápolili s životními těžkostmi právě tak jako my. V jejich příbězích můžeme vidět sami sebe a mohou nás inspirovat k tomu, abychom byli lepšími lidmi a pomáhali druhým tak, jak to dělal Ježíš. Zde jsou čtyři věci, které byste o této posvátné knize měli vědět:

1. Kniha Mormonova je, podobně jako Bible, slovo Boží

Tak jako Bůh v Bibli promlouval k Mojžíšovi a Noémovi, dal i svým prorokům na dávném americkém kontinentě pokyn, aby uchovávali záznam o Jeho učení a zákonech. Jejich spisy nakonec sestavil v jednu knihu prorok jménem Mormon. Slova v Knize Mormonově potvrzují Ježíšův život, Jeho poslání a to, co vykonal, aby nás spasil od hříchu a překonal smrt. Nejvýznamnější událostí v Knize Mormonově je Ježíšova návštěva Jeho lidu na dávném americkém kontinentě.

V Bibli apoštol Pavel učil: „V ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo.“ (2. Korintským 13:1.) Když Bůh učí o nějaké důležité zásadě, posílá další zdroj, aby tuto zásadu potvrdil. Kniha Mormonova a Bible o sobě vzájemně vydávají svědectví. Vzhledem k tomu, že v dnešní době se od Boha a náboženství mnozí lidé vzdalují, mít více než jedno svědectví o Božích slovech nám může pomoci zůstat na cestě vedoucí k Bohu. (Viz 2. Nefi 29:7–8.)

Zjistěte sami pro sebe, zda je Kniha Mormonova pravdivá
Vyžádejte si výtisk knihy zdarma

2. Může vašemu životu přinést pokoj a udat směr

Kniha Mormonova je průvodcem pro to, jak vést život naplněný pokojem a štěstím.

President Marion G. Romney, novodobý apoštol, slíbil, že když budeme číst Knihu Mormonovu, „pak duch této velké knihy prostoupí náš domov a všechny ty, kteří v něm přebývají. Prohloubí se duch uctivosti; vzroste vzájemná úcta a ohleduplnost. Zmizí duch rozbroje. Rodiče budou radit svým dětem s větší láskou a moudrostí. Děti budou ochotněji přijímat a poslouchat rady svých rodičů. Poroste spravedlivost. Náš domov a život budou oplývat vírou, nadějí a pravou láskou – čistou láskou Kristovou – a to do nich bude vnášet pokoj, radost a štěstí.“ („The Book of Mormon“, Ensign, May 1980, 67.)

3. Knihu Mormonovu čtou miliony lidí

Miliony lidí po celém světě čtou Knihu Mormonovu ve svém vlastním jazyce. A ptali se v modlitbě, zda se jedná o slovo Boží. Získali pak tuto odpověď: „Ano!“ Kniha Mormonova slibuje, že pokud se budete ptát Boha, zda je pravdivá, On vám to řekne. To vyvolává další otázku: Pokud tuto odpověď od Boha dostanete, budete se jí řídit?

4. Můžeme doručit Knihu Mormonovu zdarma až k vašim dveřím

Máte-li zájem o Knihu Mormonovu, můžete ji mít zdarma. Místní představitelé Církve vám ji osobně doručí, ať žijete kdekoli. Rádi vám v ní ukáží několik svých oblíbených příběhů.

Rádi si v Knize Mormonově něco přečteme i s vámi
Setkejte se s misionáři

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Zde je krátká osnova impozantní tisícileté historie obsažené v Knize Mormonově:

Kniha Mormonova je v podstatě příběh o rodině. Lehi je prorok žijící v Jeruzalémě. Bůh Lehiho ve snu vyzývá, aby vzal rodinu a z Jeruzaléma odešli, protože Jeruzalém bude zanedlouho dobyt. S rodinou se plaví přes oceán na americký kontinent. Laman a Lemuel, nejstarší Lehiovi synové, nevěří, že jejich otce inspiruje Bůh. Jejich mladší bratr Nefi je naplněn vírou. Bůh vybírá Nefiho, aby rodinné příslušníky vedl a byl jejich učitelem.

Lidé se nakonec štěpí na dvě skupiny: Nefity a Lamanity. Tyto skupiny spolu často válčí a jejich víra v Ježíše je neustále zkoušena. Učení o této víře naplňuje stránky Knihy Mormonovy v podobě mocných kázání, životních ponaučení a duchovních zážitků.

Ježíš se po svém Vzkříšení ukazuje lidem na americkém kontinentu. Učí je o křtu a odpuštění. Uzdravuje jejich nemocné a žehná jejich dětem. Zakládá svou Církev. Na rozdíl od lidí v Jeruzalémě lidé na americkém kontinentě Ježíšovi naslouchají. Po Jeho návštěvě žijí stovky let v míru a pokoji.

Postupem času lidé svou víru ztrácejí a znovu propukají války, které vyhlazují téměř celou populaci.

Kniha Mormonova má podobně jako Bible mnoho autorů. Je to sbírka deníků a historických záznamů předávaných od jednoho pisatele na dalšího v průběhu asi jednoho tisíce let. Prvním pisatelem je prorok Nefi, který v roce 600 před Kristem odešel se svou rodinou z Jeruzaléma a dorazil na americký kontinent. Nefi předal záznam svému mladšímu bratrovi a ten ho předal svému synovi. Každý pisatel vždy předával záznam někomu, komu důvěřoval. Mormon byl prorok, který všechny tyto spisy sloučil v jednu knihu. Proto se tato kniha nazývá Kniha Mormonova.

V roce 1823 byl k těmto starodávným záznamům přiveden Joseph Smith a mocí Boží je přeložil.

Kniha Mormonova Bibli podporuje a často osvětluje učení Ježíše Krista. Například Markovo a Lukášovo evangelium v Bibli vypráví tentýž příběh o Ježíšovi, ale když čtete dva náhledy na určitou věc, můžete se toho více dozvědět.

Kniha Mormonova a Bible společně obsahují inspirovaná slova, vodítka a ponaučení shromážděná v průběhu tisíciletí. Ukazují, že Bůh miluje lidi ve všech částech světa a poskytuje jim vedení. Když budete studovat obě knihy, lépe pochopíte, kdo Bůh je a co si pro vás přeje.