Co je účelem mého života?

Život má účel a smysl. Bůh, náš milující Otec, si přeje, abychom našli štěstí a radost. Vytvořil pro nás plán, abychom mohli růst, žít podle víry a vrátit se jednoho dne k Němu. Boží plán, často nazývaný jako plán spasení, dává našemu životu zde na zemi smysl a uvádí ho do správných souvislostí tím, že odpovídá na tyto důležité otázky: „Odkud jsem přišel?“ „Proč jsem zde?“ a „Co se stane poté, co zemřu?“

Život je pro nás zkušebním obdobím

Bůh nás poslal na zemi, abychom se skrze příjemné i bolestivé zkušenosti učili a rostli. Nechává nás vybírat si mezi dobrem a zlem a rozhodovat se, zda budeme sloužit druhým, nebo se soustředit pouze na sebe. Naší výzvou je mít víru v Jeho plán, i když neznáme všechny odpovědi. Vzhledem k tomu, že všichni děláme chyby, poslal Bůh svého Syna Ježíše Krista, abychom mohli být očištěni a aby nám bylo odpuštěno. Když přijmeme Ježíše a budeme následovat Jeho příklad, staneme se méně sobeckými a budeme moci zakoušet větší lásku, pokoj a radost.

Zjistěte více o Božím plánu spasení

Odkud jsem přišel?

Než jste se narodili, žili jste se svým Nebeským Otcem. Ten vás znal, miloval a učil vás o rozhodnutích, která povedou k trvalému štěstí. Toto období se nazývá předsmrtelná existence.

Bůh nám představil svůj plán

Bůh si přál, abychom přišli na zemi a získali fyzické tělo. Zde čelíme obtížím a situacím, díky nimž se můžeme učit a rozvíjet, tak abychom se stali více takovými, jako je On.

Ježíš byl vyvolen, aby byl naším Spasitelem

Bůh věděl, že budeme chybovat, a tak vybral Ježíše Krista, aby přišel na zemi a trpěl za naše hříchy. Ježíšova oběť nám umožňuje dosáhnout odpuštění a očištění od hříchů, abychom mohli jednoho dne znovu žít s Bohem.

Co je účelem mého života?

Na svůj život s Bohem předtím, než jsme přišli na zemi, si nevzpomínáme. V důsledku toho se musíme naučit mít víru a rozhodovat se mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné. Život není jednoduchý, ale obtížná období nám pomáhají vážit si štěstí a pokoje.

Ježíšova oběť

Ježíš trpěl a zemřel za naše hříchy. Jeho oběť z nás však nesnímá zodpovědnost. Musíme se rozhodnout přijmout Ježíše prostřednictvím toho, že budeme činit pokání, dopustíme-li se nějakých prohřešků, že se dáme pokřtít a že budeme dodržovat Jeho přikázání.

Kam odejdeme, když zemřeme?

Když zemřeme, náš duch a tělo se oddělí. Náš duch odejde do duchovního světa. Je to místo odpočinku a štěstí pro ty, kteří činili správná rozhodnutí, a stav pekla pro ty, kteří činili rozhodnutí špatná.

Duchovní svět

Duchovní svět není konečným místem určení či soudem. Vzhledem k tomu, že Bůh je nesmírně láskyplný a spravedlivý, jsou ve skutečnosti lidé v pekle, kteří se během svého života nikdy nedozvěděli o Ježíšovi, učeni Jeho evangeliu a dostávají příležitost Ho přijmout.

Všichni budeme znovu žít

Ježíš přemohl smrt, a tak budeme všichni moci znovu žít. Říká se tomu vzkříšení. Až budeme vzkříšeni, náš duch a naše tělo se znovu spojí. Naše tělo bude dokonalé a již nikdy znovu nezemře.

Poslední soud

Ježíš nás bude soudit podle našich skutků a přání našeho srdce. Bude tak milosrdný, jak jen to bude možné. A protože se naše skutky a tužby liší, zahrnuje nebe různá království neboli stupně slávy.

Celestiální království

Nebeský Otec a Ježíš přebývají v celestiálním království. Budete-li žít podle Ježíšova učení a budete-li prostřednictvím Jeho oběti očištěni od hříchu, budete tam moci jít i vy. Budete žít v Boží přítomnosti a zažívat trvalou radost.

Terestriální království

Lidé, kteří odmítají přijmout evangelium Ježíše Krista, ale jinak vedou úctyhodný život, obdrží místo v terestriálním království.

Telestiální království

Ti, kteří budou pokračovat ve svých hříších a nebudou činit pokání, obdrží místo v telestiálním království.

Objevte, co s vámi Bůh zamýšlí
Setkejte se s misionáři

Ježíš je cestou k trvalému štěstí a spasení

Bible učí: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16.) Bůh poslal Ježíše, aby nás spasil z našich hříchů. Ježíšovo učení nás v životě vede a přivádí nás k trvalému štěstí. Jeho oběť nám umožňuje nacházet v životě konkrétní smysl a dává nám možnost růst až k našemu plnému potenciálu. Touto cestou se můžete vydat ještě dnes.

Kniha Mormonova učí o účelu života

Podobně jako Bible obsahuje i Kniha Mormonova pokyny od Boha Jeho dětem. Bůh si přeje, abychom byli v životě úspěšní a abychom nacházeli štěstí. Lidé, o nichž se v Knize Mormonově píše, zažili mnoho těžkostí, které museli překonávat pomocí víry. Z jejich zkušeností a díky jejich učení se můžeme dozvědět více i o účelu našeho života.

Zjistěte z písem více o účelu života
Setkejte se s misionáři

Zobrazit další příběhy

Předchozí článek
Život před narozením