Co je účelem mého života?

Život má účel a smysl. Bůh, náš milující Otec, si přeje, abychom našli štěstí a radost. Vytvořil pro nás plán, abychom mohli růst, žít podle víry a vrátit se jednoho dne k Němu. Boží plán, často nazývaný jako plán spasení, dává našemu životu zde na zemi smysl a uvádí ho do správných souvislostí tím, že odpovídá na tyto důležité otázky: „Odkud jsem přišel?“ „Proč jsem zde?“ a „Co se stane poté, co zemřu?“

Život je pro nás zkušebním obdobím

Bůh nás poslal na zemi, abychom se skrze příjemné i bolestivé zkušenosti učili a rostli. Nechává nás vybírat si mezi dobrem a zlem a rozhodovat se, zda budeme sloužit druhým, nebo se soustředit pouze na sebe. Naší výzvou je mít víru v Jeho plán, i když neznáme všechny odpovědi. Vzhledem k tomu, že všichni děláme chyby, poslal Bůh svého Syna Ježíše Krista, abychom mohli být očištěni a aby nám bylo odpuštěno. Když přijmeme Ježíše a budeme následovat Jeho příklad, staneme se méně sobeckými a budeme moci zakoušet větší lásku, pokoj a radost.

Zjistěte více o Božím plánu spasení

Odkud jsem přišel?

Než jste se narodili, žili jste se svým Nebeským Otcem. Ten vás znal, miloval a učil vás o rozhodnutích, která povedou k trvalému štěstí. Toto období se nazývá předsmrtelná existence.

Bůh nám představil svůj plán

Bůh si přál, abychom přišli na zemi a získali fyzické tělo. Zde čelíme obtížím a situacím, díky nimž se můžeme učit a rozvíjet, tak abychom se stali více takovými, jako je On.

Ježíš byl vyvolen, aby byl naším Spasitelem

Bůh věděl, že budeme chybovat, a tak vybral Ježíše Krista, aby přišel na zemi a trpěl za naše hříchy. Ježíšova oběť nám umožňuje dosáhnout odpuštění a očištění od hříchů, abychom mohli jednoho dne znovu žít s Bohem.

Co je účelem mého života?

Na svůj život s Bohem předtím, než jsme přišli na zemi, si nevzpomínáme. V důsledku toho se musíme naučit mít víru a rozhodovat se mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné. Život není jednoduchý, ale obtížná období nám pomáhají vážit si štěstí a pokoje.

Ježíšova oběť

Ježíš trpěl a zemřel za naše hříchy. Jeho oběť z nás však nesnímá zodpovědnost. Musíme se rozhodnout přijmout Ježíše prostřednictvím toho, že budeme činit pokání, dopustíme-li se nějakých prohřešků, že se dáme pokřtít a že budeme dodržovat Jeho přikázání.

Kam odejdeme, když zemřeme?

Když zemřeme, náš duch a tělo se oddělí. Náš duch odejde do duchovního světa. Je to místo odpočinku a štěstí pro ty, kteří činili správná rozhodnutí, a stav pekla pro ty, kteří činili rozhodnutí špatná.

Duchovní svět

Duchovní svět není konečným místem určení či soudem. Vzhledem k tomu, že Bůh je nesmírně láskyplný a spravedlivý, jsou ve skutečnosti lidé v pekle, kteří se během svého života nikdy nedozvěděli o Ježíšovi, učeni Jeho evangeliu a dostávají příležitost Ho přijmout.

Všichni budeme znovu žít

Ježíš přemohl smrt, a tak budeme všichni moci znovu žít. Říká se tomu vzkříšení. Až budeme vzkříšeni, náš duch a naše tělo se znovu spojí. Naše tělo bude dokonalé a již nikdy znovu nezemře.

Poslední soud

Ježíš nás bude soudit podle našich skutků a přání našeho srdce. Bude tak milosrdný, jak jen to bude možné. A protože se naše skutky a tužby liší, zahrnuje nebe různá království neboli stupně slávy.

Celestiální království

Nebeský Otec a Ježíš přebývají v celestiálním království. Budete-li žít podle Ježíšova učení a budete-li prostřednictvím Jeho oběti očištěni od hříchu, budete tam moci jít i vy. Budete žít v Boží přítomnosti a zažívat trvalou radost.

Terestriální království

Lidé, kteří odmítají přijmout evangelium Ježíše Krista, ale jinak vedou úctyhodný život, obdrží místo v terestriálním království.

Spustit znovu
Telestiální království

Ti, kteří budou pokračovat ve svých hříších a nebudou činit pokání, obdrží místo v telestiálním království.

Objevte, co s vámi Bůh zamýšlí

Ježíš je cestou k trvalému štěstí a spasení

Bible učí: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16.) Bůh poslal Ježíše, aby nás spasil z našich hříchů. Ježíšovo učení nás v životě vede a přivádí nás k trvalému štěstí. Jeho oběť nám umožňuje nacházet v životě konkrétní smysl a dává nám možnost růst až k našemu plnému potenciálu. Touto cestou se můžete vydat ještě dnes.

Kniha Mormonova učí o účelu života

Podobně jako Bible obsahuje i Kniha Mormonova pokyny od Boha Jeho dětem. Bůh si přeje, abychom byli v životě úspěšní a abychom nacházeli štěstí. Lidé, o nichž se v Knize Mormonově píše, zažili mnoho těžkostí, které museli překonávat pomocí víry. Z jejich zkušeností a díky jejich učení se můžeme dozvědět více i o účelu našeho života.

Zjistěte z písem více o účelu života

Zobrazit další příběhy

„Celý život se snažím nalézt pravdu. … Seznámil jsem se se svou budoucí manželkou a byla mi představena Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Stále více jsem se zajímal o silného ducha, kterého jsem pociťoval na jejich shromážděních. Začal jsem číst Knihu Mormonovu a užasl jsem nad pravdou, o které svědčí! Kniha Mormonova mě vedla k lepšímu poznání Bible. … Každý se může cítit blíže Spasiteli a lépe porozumět smyslu života, bude-li číst Knihu Mormonovu.“

„Po promoci na vysoké škole jsem v 21 letech měla vše, o co jsem usilovala – dobrou práci, pěkné auto a bohatý společenský život – ale pořád jsem nebyla šťastná. Pocítila jsem nutkání oslovit misionáře. … Přijala jsem jejich výzvu k četbě Knihy Mormonovy. Četla jsem ji, studovala, modlila se a poznala jsem, že je pravdivá. … Stát se členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy učinila – evangelium nemá za cíl učinit váš život dokonalým, ale dává vám schopnost vytěžit ze všeho to úplně nejlepší a také poznání, že nikdy nejste sami.“

„Když jsem byla rok na vysoké škole, pocítila jsem, že v životě musí existovat i něco víc než jen každodenní přežívání. Věděla jsem, že potřebuji najít Boha. Chtěla jsem zjistit, která církev je ta pravá. Proto jsem zkoumala mnohá náboženství. … V té chvíli poslal ke mně můj nejlepší přítel misionáře. Dříve by mě to možná obtěžovalo, ale nacházela jsem se v období, kdy jsem aktivně hledala odpovědi. Chtěla jsem to poznat sama pro sebe. Poselství misionářů o plánu štěstí, jehož autorem je Nebeský Otec, mnou rezonovalo, jako bych už dávno tyto věci věděla, ale jen jsem je potřebovala slyšet. Všechno to znělo tak povědomě. Věděla jsem, že toužím po tom, co má opravdovou hodnotu, a ne po prchavém světském štěstí. Toužila jsem po pravém štěstí. Když jsem slyšela, že Bůh má plán pro naše štěstí, znělo mi to pravdivě. Vědomí toho, že Nebeský Otec je milujícím Otcem a že já jsem Jeho dítě a že poslal svého Syna Ježíše Krista, aby za nás vykonal Usmíření a byl vzkříšen, protože nás miluje, je pro mě tím nejcennějším pokladem. … Učení se o plánu štěstí milujícího Nebeského Otce bylo jako nejsladší ovoce, jaké jsem kdy ochutnala. Mám svůj účel, život má svůj směr a všechny vztahy a rodiny mají svůj význam.“

„Už od doby, kdy jsem byl mladý, jsem vždy přemýšlel, co je účelem tohoto života. Skutečně jsem si kladl otázky jako: „Proč jsem zde?“ „Odkud jsem přišel?“ a „Kam směřuji?“ Když jsem se setkal s misionáři, dali mi na tyto otázky odpovědi. Ale důležitější než jejich odpovědi byl pokoj, který jsem s nimi pocítil. Bylo to, jako by měl můj život najednou jasný účel, a věděl jsem, že dokud budu Pánu nablízku, bude mít můj život jasný účel vždy. Je obrovským požehnáním být členem Církve a mít znalosti a svědectví o Ježíši Kristu, jež jsem obdržel. Vím, že můj život je v Jeho rukou. S takovou pokojnou a jistou perspektivou již budoucnost není tak děsivá. Pochopil jsem, že štěstí je záměrem naší existence. Život není vždy snadný, ale s jistotou mohu říci, že jsem velice šťastný člověk.“

„Když pomyslím na to, že jsem byla obrácena do této církve, připadá mi to neuvěřitelné. Většinu svého života jsem nevěděla, kdo je Bůh nebo Ježíš Kristus. Moje rodina byla velmi disfunkční a nebyla nábožensky založená. Moje výchova rozhodně nebyla pohodová. Nikdy jsem netušila, že v životě jde o něco většího nebo že je v nebi Otec, kterému na mně záleží. Nevěděla jsem, že můj život má nějaký zvláštní účel. Na střední škole mi však došlo, že chci od svého života něco víc. Věděla jsem, že musí být i něco víc než jen tento život, a nechtěla jsem se vydat cestou, na kterou jsem měla namířeno. Spojila jsem se s jednou kamarádkou, která je členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a požádala jsem ji, aby mě vzala s sebou na církevní shromáždění. Šla jsem tam a poznala jsem, že to je to „ono“. Začala jsem se účastnit lekcí s misionáři a mé srdce se začalo měnit. Cítila jsem se šťastná, ze všeho jsem měla dobrý pocit a všechno dávalo smysl. Samozřejmě jsem nevěděla všechno, ale měla jsem víru. Věděla jsem, že Spasitel osobně trpěl za mé hříchy, stejně jako trpěl za nás všechny. Věděla jsem, že mé hříchy mi mohou být odpuštěny, a to mě naplňovalo pokorou. Modlila jsem se z celého srdce a poznala jsem, že to je to, co si Nebeský Otec přeje, abych udělala. Obrácení k tomuto evangeliu bylo nejlepším rozhodnutím mého života. Dlouhou dobu jsem byla ztracená, ale teď znám svůj účel a vím, že existuje něco víc než jen tento život.“

Předchozí článek
Život před narozením