Co se stane poté, co zemřeme?

Mnozí z nás přemýšlejí o tom, co se s námi stane poté, co zemřeme. Někteří věří, že přestaneme existovat, zatímco jiní věří v nebe a v peklo. Žili jsme předtím, než jsme přišli na zemi, a budeme žít i po smrti. Víme to, protože Bůh nám v písmech nastínil celý svůj plán. Tváří v tvář smrti může znalost tohoto plánu poskytnout útěchu a pokoj. Zatímco truchlíme pro své blízké, které jsme ztratili, existuje naděje – smrt nepředstavuje konec.

Co se stane, když zemřeme?

Když zemřeme, náš duch a tělo se oddělí. I když naše tělo umírá, náš duch – který je podstatou toho, kým jsme – žije dál. Náš duch odchází do duchovního světa, který je rozdělen na duchovní ráj a duchovní vězení. Pro ty, kteří vedli dobrý život, je ráj místem odpočinku od pozemských starostí a útrap.

Zjistěte více o Božím plánu spasení

Odkud jsem přišel?

Než jste se narodili, žili jste se svým Nebeským Otcem. Ten vás znal, miloval a učil vás o rozhodnutích, která povedou k trvalému štěstí. Toto období se nazývá předsmrtelná existence.

Bůh nám představil svůj plán

Bůh si přál, abychom přišli na zemi a získali fyzické tělo. Zde čelíme obtížím a situacím, díky nimž se můžeme učit a rozvíjet, tak abychom se stali více takovými, jako je On.

Ježíš byl vyvolen, aby byl naším Spasitelem

Bůh věděl, že budeme chybovat, a tak vybral Ježíše Krista, aby přišel na zemi a trpěl za naše hříchy. Ježíšova oběť nám umožňuje dosáhnout odpuštění a očištění od hříchů, abychom mohli jednoho dne znovu žít s Bohem.

Co je účelem mého života?

Na svůj život s Bohem předtím, než jsme přišli na zemi, si nevzpomínáme. V důsledku toho se musíme naučit mít víru a rozhodovat se mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné. Život není jednoduchý, ale obtížná období nám pomáhají vážit si štěstí a pokoje.

Ježíšova oběť

Ježíš trpěl a zemřel za naše hříchy. Jeho oběť z nás však nesnímá zodpovědnost. Musíme se rozhodnout přijmout Ježíše prostřednictvím toho, že budeme činit pokání, dopustíme-li se nějakých prohřešků, že se dáme pokřtít a že budeme dodržovat Jeho přikázání.

Kam odejdeme, když zemřeme?

Když zemřeme, náš duch a tělo se oddělí. Náš duch odejde do duchovního světa. Je to místo odpočinku a štěstí pro ty, kteří činili správná rozhodnutí, a stav pekla pro ty, kteří činili rozhodnutí špatná.

Duchovní svět

Duchovní svět není konečným místem určení či soudem. Vzhledem k tomu, že Bůh je nesmírně láskyplný a spravedlivý, jsou ve skutečnosti lidé v pekle, kteří se během svého života nikdy nedozvěděli o Ježíšovi, učeni Jeho evangeliu a dostávají příležitost Ho přijmout.

Všichni budeme znovu žít

Ježíš přemohl smrt, a tak budeme všichni moci znovu žít. Říká se tomu vzkříšení. Až budeme vzkříšeni, náš duch a naše tělo se znovu spojí. Naše tělo bude dokonalé a již nikdy znovu nezemře.

Poslední soud

Ježíš nás bude soudit podle našich skutků a přání našeho srdce. Bude tak milosrdný, jak jen to bude možné. A protože se naše skutky a tužby liší, zahrnuje nebe různá království neboli stupně slávy.

Celestiální království

Nebeský Otec a Ježíš přebývají v celestiálním království. Budete-li žít podle Ježíšova učení a budete-li prostřednictvím Jeho oběti očištěni od hříchu, budete tam moci jít i vy. Budete žít v Boží přítomnosti a zažívat trvalou radost.

Terestriální království

Lidé, kteří odmítají přijmout evangelium Ježíše Krista, ale jinak vedou úctyhodný život, obdrží místo v terestriálním království.

Telestiální království

Ti, kteří budou pokračovat ve svých hříších a nebudou činit pokání, obdrží místo v telestiálním království.

Zatímco spravedliví budou odpočívat, ti, kteří byli v životě nespravedliví, budou žít v duchovním vězení (často označovaném jako „peklo“). Duchovní vězení není posledním soudem ani věčným trestem. Protože Bůh je milující a spravedlivý, ti, kteří budou ve vězení, budou učeni evangeliu Ježíše Krista a budou mít příležitost přijmout Spasitele, který je může vysvobodit (viz Jan 8:32).

Duchovní svět je obdobím čekání, dokud neobdržíme dar vzkříšení, kdy se náš duch znovu sjednotí s naším tělem. Naše budoucí vzkříšené tělo nebude moci zemřít a bude dokonalé – oproštěné od bolestí, nemocí a nedokonalostí. Díky nekonečné lásce Ježíše Krista budou vzkříšeni všichni lidé.

Zjistěte více o tom, co se stane poté, co zemřeme
Setkejte se s misionáři

Co se stane po vzkříšení?

V době vzkříšení bude každého z nás jednotlivě soudit Ježíš, náš Spasitel. Tento Poslední soud bude vycházet z našich přání, činů a rozhodnutí.

Pouze Bůh a Ježíš dokonale znají naše srdce a životní okolnosti, takže jen Oni nás mohou dokonale soudit. Tento soud bude soudem vyznačujícím se milosrdenstvím, uzdravením a láskou. (Viz Zjevení 21:4.)

Protože se naše skutky a tužby liší, zahrnuje nebe různá království neboli stupně slávy. Nejvyšší království, kde žije Bůh, se nazývá celestiální království. Dále následují království terestriální a telestiální. Bible přirovnává naši věčnou odměnu v jednom z těchto tří království ke slávě slunce, měsíce a hvězd. Avšak každé z nich přesahuje jakoukoli formu štěstí, kterou bychom mohli zažít zde na zemi.

Konečným Božím cílem je pomoci všem Jeho dětem vrátit se k Němu a žít s Ním v celestiálním království. Jsou to však naše rozhodnutí učiněná zde a nyní, která rozhodnou o tom, kde strávíme věčnost. Musíme věřit v Ježíše Krista, činit pokání z hříchů, být pokřtěni v Jeho jménu a obdržet dar Ducha Svatého. Musíme také po zbytek života dodržovat přikázání – a činit pokání vždy, když se nám to nepodaří.

Kdo se dostane do celestiálního království?

V celestiálním království přebývají náš Nebeský Otec a Ježíš Kristus. Pokud žijete podle evangelia Ježíše Krista a jste očištěni Jeho velkou obětí (Usmířením), budete žít v Boží přítomnosti a poznáte dokonalé štěstí. (Viz Nauka a smlouvy 76:50–70.)

Kdo se dostane do terestriálního království?

Lidé, kteří odmítají přijmout evangelium Ježíše Krista, ale jinak vedou úctyhodný život, obdrží místo v terestriálním království. (Viz Nauka a smlouvy 76:71–80.)

Kdo se dostane do telestiálního království?

Ti, kteří budou pokračovat ve svých hříších a nebudou činit pokání, obdrží místo v telestiálním království. (Viz Nauka a smlouvy 76:81–86, 98–107.)

Spasení je možné díky Ježíši Kristu

Bez Ježíše Krista by vzkříšení ani spasení od našich hříchů nebylo možné. On trpěl za naše hříchy, abychom mohli být očištěni, když se modlíme o odpuštění a snažíme se změnit. Také zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Ježíšova moc nad smrtí znamená, že vzkříšeni budou všichni lidé, ať už v Něj věří, či nikoli. Díky Ježíšovi nepředstavuje smrt konec.

Díky Němu

2:44

Kniha Mormonova poskytuje další postřehy a učí o úloze Ježíše Krista v plánu, který pro nás připravil Nebeský Otec. To, že Boží plán skutečně existuje, můžete zjistit tak, že budete číst Knihu Mormonovu a modlit se k Bohu.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat
Předchozí článek
Účel života