Budování pevné rodiny

Bůh stvořil rodiny, abychom mohli najít štěstí, učit se v láskyplném prostředí a připravovat se na věčný život.

Pět způsobů, jak zajistit, aby se naše rodina zaměřovala na Boha

Rodiny jsou důležitou součástí plánu Nebeského Otce pro naše štěstí. Vychovávat rodinu je nesmírně obohacující, ale může to být obtížné – zvláště v dnešním světě. Vaše děti budou muset činit mnohem náročnější rozhodnutí, než jste činili vy, když jste byli mladší. Níže je uvedeno pět způsobů, jak posilovat a ochraňovat vaši rodinu před špatnými vlivy světa.

1. Učte dobrým hodnotám

V Příslovích 22:6 se píše: „Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.“ Vaší zodpovědností jakožto rodičů je učit vaše děti dobrým hodnotám a zásadám. Učte je o Bohu a o tom, jak moc je miluje. Učte je, aby byly čestné a poctivé. Učte je o zlatém pravidlu – aby se chovaly k druhým tak, jak by chtěly, aby se druzí chovali k nim.

Jasně definované hodnoty pomáhají člověku při rozhodování. Jak vaše děti budou starší, budou čelit obtížným výzvám. Učte je, aby se držely Božích měřítek týkajících se sexu, drog, financí, vzdělání a mnoha dalších záležitostí. Nebudete je moci varovat před každou situací, na kterou mohou narazit. Můžete je ale učit tomu, co je správné a co ne, a vysvětlit jim, že každé rozhodnutí, dobré či špatné, má svůj důsledek. Během života vašich dětí pozorně naslouchejte, když mají nějaké otázky, a dbejte na to, aby věděly, že je budete mít vždy rádi, ať se děje cokoli.

2. Modlete se společně jako rodina

Jedno rčení praví: „Rodina, která se spolu modlí, spolu také zůstává.“ Bůh žehná rodinám, které se spolu modlí, větším pokojem, láskou a harmonií v domově. Rodinná modlitba je také skvělým způsobem, jak pomoci mladším dětem vypěstovat si zvyk modlit se samy. Kvůli zaneprázdněnosti může být těžké rodinnou modlitbu zkoordinovat, ale stojí to za to. Zkuste vybrat chvíli, kdy jste obvykle pohromadě – například při večeři nebo těsně předtím, než jdete spát.

Naučte se modlit jako rodina
Setkejte se s misionáři

3. Čtěte Boží slovo

Když budete číst písma jako rodina, přizvete tím do svého domova Svatého Ducha. Příběhy v Bibli svaté a v Knize Mormonově obsahují cenná ponaučení týkající se víry a překonávání těžkostí. Ačkoli se tyto příběhy staly již dávno, vztahují se i na dnešní dobu. Pomozte svým dětem porozumět tomu, že v písmech mohou nacházet povzbuzení, inspiraci a vedení.

Starší L. Tom Perry, novodobý apoštol, řekl: „Slibuji vám, že každodenní rodinná modlitba a studium písem vytvoří mezi zdmi vašeho domova bezpečí a stmelující vztah, který obohatí váš život a připraví vaši rodinu na to, aby čelila výzvám dnešní doby, a na věčnosti, které přijdou.“ („Back to Gospel Basics“, Ensign, May 1993, 92.)

Když budete společně číst písma, Bůh bude vaší rodině žehnat.

4. Navštěvujte spolu církevní shromáždění

Duchovní a společenské aspekty církevního shromáždění jsou pro rodiny přínosem. Na shromáždění budou vaše děti poznávat Ježíšovo učení a dozvídat se, jak ho uplatňovat v osobním životě. Také tam mohou najít přátele, kteří sdílejí podobné názory a kteří na ně budou moci mít dobrý vliv, až budou čelit obtížným rozhodnutím a tlaku vrstevníků. Církevní shromáždění pomáhá posilovat hodnoty, o kterých se učí v prostředí domova – jako například čestnost či laskavost. Znamená to věnovat tomu čas, ale když budeme církevní shromáždění navštěvovat, Bůh nám bude žehnat.

Přiveďte svou rodinu na církevní shromáždění
Najděte církevní budovu ve svém okolí

5. Užívejte si společně strávených kvalitních chvil

Svatí posledních dnů si jeden večer v týdnu vyhrazují pro svou rodinu. Možná jste zaslechli, že tomu říkají rodinný domácí večer. Během těchto večerů spolu tráví čas, učí se evangeliu a užívají si zábavu. Rodinné domácí večery lze přizpůsobit věku vašich dětí. Mladší děti možná rády zpívají, sledují krátká povznášející videa nebo hrají scénky na témata biblických příběhů. Starší děti možná budou dávat přednost formálnější lekci, po níž bude následovat nějaká rodinná aktivita – například fotbal, sledování filmu nebo karaoke.

Rodina – prohlášení světu

V roce 1995 vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oficiální dokument o důležitosti rodin. Dokument popisuje zodpovědnosti otců a matek a věnuje se důležitým tématům, jako jsou například manželství, role pohlaví, rodičovství či sexuální vztahy. Přečtěte si níže výňatky z tohoto dokumentu:

Výňatky z dokumentu Rodina – prohlášení světu

Manželství

„Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem.“

Věčné rodiny

„Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy pokračovaly věčně, i za hrob.“

Sexuální vztahy

„Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka.“

Rodičovství

„Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému.“

Věrnost v manželství

„Děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy.“

Zodpovědnosti v manželství

„Otcové a matky [jsou] povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři.“

Odpovědnost vůči Bohu

„Varujeme ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své potomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jednoho dne se budou zodpovídat před Bohem.“

Posilování rodin

„Vyzýváme odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.“

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Předchozí článek
Důležitost rodin