Rodiny jsou ústředním bodem Božího plánu

To, že jsou rodiny důležité, nám Bůh jasně ukázal při stvoření Adama a Evy. Bible svatá je nazývá mužem a ženou (viz Genesis 1:27) a prvním přikázáním, které jim Bůh dal, bylo, aby měli děti (viz Genesis 1:28).

Co je účelem rodiny?

Rodiny jsou božskou součástí Božího plánu. Jsou základním stavebním kamenem silné společnosti. V rodině můžeme pociťovat lásku a učit se, jak milovat druhé. Život je obtížný, a každý z nás potřebuje někoho, o koho se může opřít. Domov je bezpečné útočiště, kde můžeme nalézt radu, podporu, objetí, a v případě nutnosti i domácí bábovku.

Přiveďte na církevní shromáždění celou rodinu
Všichni jsou vítáni
Najít sborový dům

Bůh je náš Nebeský Otec

Naše rodina zde na zemi je uspořádána stejně jako naše rodina v nebi. Podobně jako můžeme jít pro radu ke svým rodičům, je nám nablízku i náš Nebeský Otec, aby nám poskytl pomoc. Když se modlíme, On nám naslouchá a odpovídá.

Bůh vás nesmírně miluje. Pomyslete na to, jak rodiče milují své dítě. Milují ho za všech okolností, i když dělá chyby. Tato láska je pouhým náznakem toho, jak nás miluje Nebeský Otec.

Rodina –  prohlášení světu

V roce 1995 vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oficiální dokument o důležitosti rodin. Dokument popisuje zodpovědnosti otců a matek a věnuje se důležitým tématům, jako jsou například manželství, role pohlaví, rodičovství či sexuální vztahy.

Výňatky z dokumentu Rodina – prohlášení světu

Manželství

„Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem.“

Věčné rodiny

„Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy pokračovaly věčně, i za hrob.“

Sexuální vztahy

„Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka.“

Rodičovství

„Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému.“

Věrnost v manželství

„Děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy.“

Zodpovědnosti v manželství

„Otcové a matky [jsou] povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři.“

Odpovědnost vůči Bohu

„Varujeme ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své potomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jednoho dne se budou zodpovídat před Bohem.“

Posilování rodin

„Vyzýváme odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.“

Jak mohu svou rodinu posilovat?
Bezplatné studium Bible