Odkud jsme přišli?

Abyste pochopili účel svého života zde na zemi, je dobré vědět, odkud jste přišli. Stručně řečeno, než jste se narodili, váš duch žil v nebi.

Kdysi jsme žili v Boží přítomnosti

Před stvořením země jsme všichni žili s Bohem, naším Nebeským Otcem. Chtěl, abychom se zde na zemi učili ze zkušeností, které nám pomohou stát se více takovými, jako je On. Podobně jako děti, které odcházejí z domova na univerzitu, jsme museli ze svého nebeského domova odejít, abychom mohli osobně růst, učit se ze svých chyb, nalézat radost a prohlubovat víru. Abychom se mohli rozvíjet, potřebovali jsme prostředí, jež by nás prověřilo a bylo pro nás výzvou. A tak Bůh stvořil tuto zemi a učil nás svému plánu pro naše štěstí. Všichni jsme zde, neboť jsme důvěřovali Jeho plánu, jehož smyslem je umožnit nám vrátit se opět k Němu a žít s Ním.

Zjistěte více o Božím plánu spasení

Odkud jsem přišel?

Než jste se narodili, žili jste se svým Nebeským Otcem. Ten vás znal, miloval a učil vás o rozhodnutích, která povedou k trvalému štěstí. Toto období se nazývá předsmrtelná existence.

Bůh nám představil svůj plán

Bůh si přál, abychom přišli na zemi a získali fyzické tělo. Zde čelíme obtížím a situacím, díky nimž se můžeme učit a rozvíjet, tak abychom se stali více takovými, jako je On.

Ježíš byl vyvolen, aby byl naším

Spasitelem Bůh věděl, že budeme chybovat, a tak vybral Ježíše Krista, aby přišel na zemi a trpěl za naše hříchy. Ježíšova oběť nám umožňuje dosáhnout odpuštění a očištění od hříchů, abychom mohli jednoho dne znovu žít s Bohem.

Co je účelem mého života?

Na svůj život s Bohem předtím, než jsme přišli na zemi, si nevzpomínáme. V důsledku toho se musíme naučit mít víru a rozhodovat se mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné. Život není jednoduchý, ale obtížná období nám pomáhají vážit si štěstí a pokoje.

Ježíšova oběť

Ježíš trpěl a zemřel za naše hříchy. Jeho oběť z nás však nesnímá zodpovědnost. Musíme se rozhodnout přijmout Ježíše prostřednictvím toho, že budeme činit pokání, dopustíme-li se nějakých prohřešků, že se dáme pokřtít a že budeme dodržovat Jeho přikázání.

Kam odejdeme, když zemřeme?

Když zemřeme, náš duch a tělo se oddělí. Náš duch odejde do duchovního světa. Je to místo odpočinku a štěstí pro ty, kteří činili správná rozhodnutí, a stav pekla pro ty, kteří činili rozhodnutí špatná.

Duchovní svět

Duchovní svět není konečným místem určení či soudem. Vzhledem k tomu, že Bůh je nesmírně láskyplný a spravedlivý, jsou ve skutečnosti lidé v pekle, kteří se během svého života nikdy nedozvěděli o Ježíšovi, učeni Jeho evangeliu a dostávají příležitost Ho přijmout.

Všichni budeme znovu žít

Ježíš přemohl smrt, a tak budeme všichni moci znovu žít. Říká se tomu vzkříšení. Až budeme vzkříšeni, náš duch a naše tělo se znovu spojí. Naše tělo bude dokonalé a již nikdy znovu nezemře.

Poslední soud

Ježíš nás bude soudit podle našich skutků a přání našeho srdce. Bude tak milosrdný, jak jen to bude možné. A protože se naše skutky a tužby liší, zahrnuje nebe různá království neboli stupně slávy.

Celestiální království

Nebeský Otec a Ježíš přebývají v celestiálním království. Budete-li žít podle Ježíšova učení a budete-li prostřednictvím Jeho oběti očištěni od hříchu, budete tam moci jít i vy. Budete žít v Boží přítomnosti a zažívat trvalou radost.

Terestriální království

Lidé, kteří odmítají přijmout evangelium Ježíše Krista, ale jinak vedou úctyhodný život, obdrží místo v terestriálním království.

Telestiální království

Ti, kteří budou pokračovat ve svých hříších a nebudou činit pokání, obdrží místo v telestiálním království.

Účel života na zemi

Součástí Božího plánu je i to, že při narození obdržíme fyzické tělo. Čelíme mnoha výzvám a pokušením, avšak zakoušíme také štěstí a lásku. Abychom se mohli učit vírou, Bůh způsobil, že jsme na svůj život v nebi zapomněli. Dal nám rovněž svobodu volby, abychom se mohli sami za sebe rozhodovat mezi dobrem a zlem. Život na zemi se stal zkušebním polem, v němž naše rozhodnutí žít dobrý život a následovat Boha určí, zda budeme připraveni se k Němu jednoho dne vrátit a opět s Ním žít.

Bůh dal svého Syna, aby byl naším Spasitelem

Nebeský Otec věděl, že během tohoto života nebude nikdo z nás dokonalý. Abychom své hříchy a omyly přemohli, dal nám Bůh Spasitele. Poslal svého Milovaného Syna Ježíše Krista, aby nám umožnil dosáhnout odpuštění a aby nás naučil, jak se ke svému Nebeskému Otci můžeme vrátit.

Misionáři vám mohou plán spasení a úlohu Ježíše Krista vysvětlit podrobněji a rádi vám odpovědí na jakékoli otázky, které můžete mít. Znalost Božího plánu může změnit vaši perspektivu a pomoci vám vést nadějnější, radostnější a smysluplnější život.

Odkud jsem přišel? Proč jsem zde? Kam jdu?
Setkejte se s misionáři

Boží plán můžete poznat prostřednictvím Knihy Mormonovy

O tom, že Boží plán skutečně existuje, se můžete sami přesvědčit. Můžete se také dozvědět, jak vám učení Ježíše Krista může pomoci žít smysluplněji, s větší nadějí a štěstím, a to i v dobách potíží a nejistot. O těchto pravdách učí jasně Kniha Mormonova. Svůj vlastní výtisk této knihy můžete obdržet zdarma.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat
Předchozí článek
Život po smrti