Ježíš Kristus v Knize Mormonově

Ježíš strávil svůj smrtelný život v blízkosti Jeruzaléma, kde učil Židy evangeliu. Učil však také lid v jiné zemi – na americkém kontinentě. Jeho návštěva jim tehdy změnila život. Povědomí o tom může být pro vás v dnešní době stejně důležité jako tehdy pro ně.

„Jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince“

Ježíš se často přirovnával k pastýřovi. Často mluvil o své lásce k lidem, kteří Ho následují a které nazýval svými ovcemi. Když v Janovi v 10. kapitole promlouval k lidem v dávné Palestině, prohlásil: „Mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím přivesti; nebo hlas můj slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a jeden pastýř.“

Kdo byly ony jiné ovce, o kterých Kristus v tomto podobenství hovořil? Historie některých z těchto „jiných ovcí“ je zaznamenána v Knize Mormonově.

Kniha Mormonova a Bible společně vyprávějí příběh Ježíše

Kniha Mormonova je kniha písem, která obsahuje Boží nauky pro lid, který žil v dávné Americe. Slouží jako společnice Bible, kdy posiluje svědectví o Ježíši Kristu a obohacuje ji o nové postřehy týkající se Ježíšova posvátného poslání.

Bible vypráví příběh o Ježíšově životě a službě ve Svaté zemi od Jeho narození až po Jeho Vzkříšení. V Knize Mormonově se však dočítáme o tom, že poté, co zemřel a vstal z mrtvých, navštívil Ameriku. Učil tam lidi, žehnal jim, některé povolal, aby v Jeho jménu sloužili druhým, a poté vystoupil na nebe.

Bible a Kniha Mormonova společně vyprávějí ucelenější příběh o Ježíši Kristu, než by mohla vyprávět jen jedna z nich bez té druhé. Při čtení obou knih můžeme získat hlubší porozumění Kristovým naukám a Božímu plánu pro náš život.

Jaký význam má Kniha Mormonova pro vás

To, že se v Knize Mormonově vyskytuje Ježíš, je významná skutečnost, protože z toho vyplývá, že Bůh poskytuje stejná požehnání a příležitosti všem svým dětem. Dokazuje to, že Boží láska se neomezuje jen na lidi z určité oblasti světa. Bůh nás miluje bez ohledu na to, kde žijeme nebo kdo jsme, jakým jazykem mluvíme či jak vypadáme, a přeje si, abychom slyšeli Jeho pravdu.