Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je Syn Boží a náš milující Spasitel. Žil, aby nás učil, a trpěl a zemřel, aby nás spasil od hříchu a smrti. Díky Němu nám může být odpuštěno, můžeme překonávat obtíže a jednoho dne budeme moci znovu žít s Bohem.

Přibližte se k Ježíši Kristu. Studujte s námi Bibli.
Požádejte o návštěvu

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Ano. Rozhodně ano. Je to slovo Boží, posvátná kniha písma a povinná četba pro dosažení šťastného života. Kromě Bible nacházíme inspiraci i v dalších knihách písem, která jsou pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů specifická. Společně nás učí důležitým pravdám týkajícím se Ježíše Krista.

V Bibli se o Ježíšovi mluví téměř 200 různými jmény, označeními, tituly a popisy. Mnohé z nich krásně zachycují Jeho majestát a poslání.

 • Kristus
 • Spasitel
 • Vykupitel
 • Syn Boží
 • Jehova
 • Beránek Boží
 • Chléb života
 • Rádce
 • Immanuel
 • Světlo světa
 • Pán
 • Mistr
 • Prostředník
 • Živá voda
 • Kníže pokoje
 • Přímluvce
 • Mesiáš
 • Svatý Izraelský
 • Jednorozený
 • Dobrý Pastýř

Ježíš se narodil ve stáji, v palestinském městě Betlém. Protože se tak stalo daleko od domova, kde nebyly k dispozici žádné hostince, narodil se Ježíš ve skromné stáji a byl uložen do jeslí (viz Lukáš 2:11–12).

Jak bylo v té době v Jeruzalémě zvykem, byl Ježíš uložen k odpočinku do hrobu v malé jeskyni ve skále. Jeho tělo bylo zabaleno do čistého plátna „s těmi vonnými věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati“ (Jan 19:40). Hrob se nacházel v zahradě nedaleko místa, kde byl Ježíš ukřižován. Vchod do hrobu byl zavalen velkým kamenem.

Ježíš během svého života na zemi vykonal mnoho zázraků a koná je dodnes. Zázraky jsou nádhernou součástí evangelia Ježíše Krista a každý, kdo má víru, je způsobilý je získat.

Kdy nastane Druhý příchod Ježíše, nikdo neví. Zato víme, že znovu přijde. Andělé oznámili jeho apoštolům: „Tento Ježíš, kterýž zhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ (Skutkové 1:11.) V Matoušovi 24:7 se dozvídáme, že před Jeho opětovným příchodem můžeme očekávat hladomory, zemětřesení a války.