Skip main navigation

Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus během svého života na zemi učil mnohému, přičemž tím nejdůležitějším byla láska.

Blahoslavenství byla důležitou součástí Kázání na hoře. Obsahují jádro Ježíšova učení a ukazují všem Jeho učedníkům, jak žít jako On.

Blahoslavenství

Blahoslavení chudí duchem

Ježíš učí, že nebeské království patří pokorným.

Matouš 5:3

Blahoslavení tiší

Těm, kteří jsou učenliví, trpěliví, shovívaví atd., je slíbeno, že „dědictví obdrží na zemi“.

Matouš 5:5

Blahoslavení milosrdní

Ježíš řekl: „Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest“, čímž mínil, že ti, kdo projevují milosrdenství, je také obdrží.

Matouš 5:7

Blahoslavení pokojní

Těm, kteří usilují o pokoj mezi sebou, Ježíš řekl, že „synové Boží slouti budou“.

Matouš 5:9

Blahoslavení lkající

Ježíš slibuje, že ti, kdo lkají a obrátí se k Němu, naleznou útěchu, o niž usilují.

Matouš 5:4

Blahoslavení, kteří hladovějí a žízní po spravedlivosti

Těm, kteří usilují o spravedlivost, je slíbeno, že jí díky své věrné touze dosáhnou.

Matouš 5:6

Blahoslavení čistého srdce

Ježíš říká, že ti, kdo usilují o to, aby byly jejich srdce a mysl naplněny dobrotivostí, „Boha viděti budou“.

Matouš 5:8

Spustit znovu
Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost

O lidech, kteří jsou pronásledováni za spravedlivý život, Ježíš říká, že „jejich jest království nebeské“.

Matouš 5:10

Ježíš byl největší učitel, který kdy žil. Často používal podobenství nebo příběhy, aby lidem předal důležitá ponaučení, ze kterých se můžeme učit i v dnešní době.

Učení Ježíše Krista

Dělníci na vinici

Ježíš učil, že všichni věrní lidé obdrží v nebi stejnou odměnu, bez ohledu na to, jak dlouho byl každý z nich věrný. (Viz Matouš 20:1–16.)

Nemilosrdný služebník

Ježíš nám dal důležité ponaučení ohledně odpouštění, když se zeptal: „Zdaliž i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou?“ (Matouš 18:33.)

Milosrdný Samaritán

Ježíš řekl, že máme milovat svého bližního. Podobenství o milosrdném Samaritánovi nás učí, že naším bližním může být kdokoli, včetně cizích lidí či nepřátel. (Viz Lukáš 10:25–37.)

Marnotratný syn

Každému člověku, který se obrátí ke Kristu, se dostane Jeho láskyplného přijetí, bez ohledu na to, co udělal. (Viz Lukáš 15:11–32.)

Spustit znovu
Ztracená ovce

Když se s pocitem, že jsme ztracení či osamělí, obrátíme k Ježíšovi, nejenže nás přivítá zpátky, ale bude se radovat jako pastýř, který říká: „Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula.“ (Viz Lukáš 15:1–6.)

Ježíš koná zázraky stále, dokonce i v dnešní době. Níže uvedené zázraky, které Ježíš vykonal během svého života na zemi, jsou pro nás inspirací, která nám může pomoci se k Němu přiblížit.

Ježíšovy zázraky

Navracel zrak slepým

„Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podlé víry vaší staň se vám. I otevříny jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný nezví.“ (Matouš 9:27–31)

Očišťoval malomocné

„A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi. Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.“ (Lukáš 17:12–19)

Uzdravoval nemocné a trpící

„A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě, a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od nemoci své. I vložil na ni ruce, a i hned zdvihla se, a velebila Boha.“ (Lukáš 13:11–17)

Křísil mrtvé

„Aj, mrtvý byl nesen ven, syn jediný matky své, a ta vdova byla. … Kteroužto uzřev Pán, milosrdenstvím hnut jest k ní, a řekl jí: Neplačiž. I řekl: Mládenče, toběť pravím, vstaň. I posadil se ten mrtvý.“ (Lukáš 7:12–15)

Proměnil vodu ve víno

„Řekl jim Ježíš: Naplňte ty stoudve vodou. … I dí jim: Nalévejtež již, a neste vrchnímu správci svadby. I nesli. A jakž okusil vrchní správce svadby té vody, vínem učiněné, nevěděl pak, odkud by bylo.“ (Jan 2:3–11)

Kráčel po vodě

„Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.“ (Matouš 14:25)

Spustit znovu
Sytil zástupy prostřednictvím malého množství jídla

„A vzav těch pět chlebů a ty dvě rybě, popatřiv do nebe, dobrořečil, i lámal chleby, a dal učedlníkům svým, aby kladli před ně. A dvě rybě rozdělil mezi všecky. I jedli všickni, a nasyceni jsou.“ (Marek 6:39–42)