Skip main navigation

Zásady evangelia

Základními zásadami evangelia jsou víra, pokání, křest a přijetí Svatého Ducha.

Víra

Víra je první zásadou evangelia. Máte-li víru v Ježíše Krista, věříte v něco, co nelze vidět, ale vy přesto víte, že je to skutečné. Když se budete s vírou obracet k Bohu, budete požehnáni a vaše víra se bude prohlubovat.

Další informace o víře v Knize Mormonově

Pokání

Bible nás učí, že Bůh je láskyplný a že odpustí svým dětem tolikrát, kolikrát Ho o odpuštění požádají. Když budeme činit pokání a změníme se, Bůh nám naše prohřešky odpustí. Na oplátku se musíme řídit příkladem Ježíše Krista a odpouštět druhým.

Pokání znamená mnohem více než jen uvědomit si, co jsme udělali špatně, a omluvit se. Je to změna mysli a srdce, jejíž součástí je i to, že se od hříchu odvrátíme a že se obrátíme na Boha s žádostí o pomoc a odpuštění. Když činíme pokání, zažíváme trvalé štěstí.

Křest

 
Křest je určitá smlouva, kterou uzavíráte s Bohem, neboli slib, který Mu dáváte. Když se dáváte pokřtít, slibujete, že Mu budete sloužit a řídit se Jeho přikázáními, jak nejlépe dovedete.

Zaslíbení křtu

VY SLIBUJETE, že budete sloužit druhým

…neste „si navzájem břemena svá, aby byla lehká“ (Mosiáš 18:8)

VY SLIBUJETE, že budete projevovat lásku a soucit

…truchlete „s těmi, kteří truchlí; ano, a [utěšujte] ty, kteří mají útěchy zapotřebí“ (Mosiáš 18:9)

BŮH SLIBUJE, že vám dá Svatého Ducha

„…aby na vás mohl hojněji vylévati Ducha svého“ (Mosiáš 18:10)

VY SLIBUJETE, že budete dobrým příkladem

stůjte „jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžete býti“ (Mosiáš 18:9)

VY SLIBUJETE, že budete zachovávat Boží přikázání

„…budete [Mu] sloužiti a … zachovávati přikázání jeho“ (Mosiáš 18:10)

Spustit znovu
BŮH SLIBUJE, že vám dá věčný život

„…abyste mohli býti Bohem vykoupeni a počítáni mezi ty z prvního vzkříšení, abyste mohli míti věčný život“ (Mosiáš 18:9)

Křty v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se vykonávají ponořením, což znamená, že člověk je celý „ponořen“ pod vodu a vyzdvižen zpět. Bible nám říká, že když byl Ježíš pokřtěn, „vystoupil i hned z vody“ (Matouš 3:16). Křest ponořením je nádherně symbolický – není pouze symbolem omytí hříchů, ale také smrti, pohřbu a vzkříšení. Křest znamená konec vašeho starého způsobu života a narození se do života zasvěceného křesťanským hodnotám. (Viz Římanům 6:3–6.)

Zjistěte, jak se můžete dát pokřtít

Dar Ducha Svatého

Dar Ducha Svatého vám bude udělen poté, co se dáte pokřtít, abyste mohli po celý život získávat od Boha pomoc, vedení a útěchu. Dar Ducha Svatého obdržíte vkládáním rukou někoho, kdo má kněžskou pravomoc.

 

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Bůh vše připravil tak, aby každý člověk mohl získat všechna Jeho požehnání – dokonce i po smrti. Křty a další nezbytné obřady mohou být vykonány v zastoupení za ty, kteří zemřeli bez příležitosti získat tyto obřady sami. Apoštol Pavel mluvil o křtu za mrtvé v Bibli (viz 1. Korintským 15:29) a členové Církve Ježíše Krista Svatí posledních dnů pokračují ve vykonávání těchto křtů v chrámech i dnes.

Probíhá to takto: Svatí posledních dnů bádají ve své rodinné historii a snaží se najít jména těch, kteří zemřeli, aniž by měli možnost být pokřtěni. Členové se poté dají v chrámu za tyto své předky pokřtít. Tato služba druhým je poskytována z lásky – a jelikož život pokračuje i po smrti, ti, kteří zemřeli, o vykonání těchto obřadů vědí a mohou se rozhodnout, zda je přijmou.

Ano. Ježíš v Janovi 3 objasnil, že ke vstupu do království nebeského je nutné narodit se z vody a z Ducha.

Svatí posledních dnů věří, že ve chvíli, kdy se lidé dají pokřtít, již mají být schopni rozlišovat mezi dobrem a zlem. Proto členové Církve nepraktikují křty nemluvňat. Místo toho se děti mohou dát pokřtít od svých osmi let.

Pokud byl křest vykonán bez náležité pravomoci nebo způsobem, který se neshoduje s tím, jak byl pokřtěn Spasitel, bude zapotřebí jej vykonat znovu. Křest do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je podmínkou členství v Církvi.

Člověku poté, co je pokřtěn, vloží na hlavu ruce ti, kteří jsou držiteli náležité kněžské pravomoci, „konfirmují“ ho za člena Církve a předají mu dar Ducha Svatého.

Mormon.org Chat is typing...