Jak mohu odpustit druhým?

Není to jednoduché, ale když odpustíme, uleví se nám a budeme pociťovat více pokoje.

Ježíš nás učil, že máme odpouštět

Když Ježíš pronášel své Kázání na hoře, připomínal lidem, jaké byly poměry za Mojžíšova zákona – „Oko za oko, a zub za zub“ (viz Matouš 5:38). Poté učil vyššímu zákonu odpuštění, že máme nastavit druhou tvář a milovat „nepřátely své“ (viz Matouš 5:39–44).

Odpuštění nás osvobozuje

Když se utápíme v pocitech ublíženosti, neustále nás to vede k tomu, abychom byli rozhození. Nevyřešené rozepře zabírají v naší mysli až příliš mnoho místa. Kvůli nim nemůžeme spát, a pokud nejsme opatrní, můžeme jim umožnit, aby poničily i naše ostatní vztahy.

Odpírání odpuštění nám ubírá velké množství energie, která by mohla být lépe využita ke službě druhým a k obohacování našeho života. Kniha Mormonova učí, že „lidé jsou, aby mohli míti radost“ (viz 2. Nefi 2:25). Jak můžeme mít radost, když se zaobíráme pocity zlosti, zášti, zahořklosti a pomstychtivosti?

Naučte se o odpuštění z Knihy Mormonovy
Získejte výtisk zdarma

Když se rozhodneme odpustit, umožníme Svatému Duchu vstoupit do našeho srdce. Štěstí je naše volba. Není závislé na činech druhých ani na tom, zda se domůžeme spravedlnosti. Odpuštění nás osvobozuje.

„Je třeba odpustit“ se lehce řekne, ale hůře udělá, obzvlášť pokud se vůči nám někdo provinil závažně. Často máme pocit, že odpuštění druhým je nemožné. Pokud však budeme spoléhat na Spasitele, který trpěl nejen za naše hříchy, ale i za jejich hříchy, budeme schopni najít sílu větší, než jaké jsme sami schopni. Modlete se o sílu odpustit a Ježíš vám pomůže. Starší Kevin R. Duncan, církevní vedoucí, řekl: „Když už se jednou obětí staneme, není třeba být obětí podruhé kvůli tomu, že si poneseme břímě zášti, hořkosti, bolesti [a] zlosti.“

Odpuštění je něco jiného než důvěra

I když někomu odpustíte, bude trvat ještě dlouho, než mu budete moci znovu důvěřovat. To je v pořádku. Můžete například odpustit někomu, kdo vás vykradl, ale to neznamená, že necháte své dveře odemčené. Podobně někdo, kdo byl týrán nebo zneužíván, může tomu druhému odpustit, aniž by se do tohoto vztahu znovu vracel. Měli bychom odpustit úplně každému. Ale také bychom měli moudře posoudit, kdy někomu znovu začít důvěřovat.

Vrcholný příklad odpuštění

Když je pro nás obtížné odpustit, můžeme se inspirovat příkladem Ježíše Krista. I když visel na kříži s hřeby v dlaních a nohou, volal k Bohu: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23:34.) Možná že sami nemáme schopnost odpustit, ale Ježíš trpěl za naše „bolesti a strasti“ (viz Alma 7:11), aby věděl, jak nám pomoci. Skrze Jeho milost můžeme nejenom získat odpuštění, ale také sílu odpustit druhým.

Příběhy a verše o odpouštění druhým

Bible a Kniha Mormonova obsahují mnoho inspirativních příběhů o odpuštění. Zatímco si budete pročítat tyto příklady, přemýšlejte o tom, jak můžete lépe následovat Spasitelovo nabádání, abychom odpouštěli druhým.

Odpuštění v Bibli: Marnotratný syn

Syn utratil své peníze

Muž měl dva syny. Ten mladší si vyžádal své dědictví. Poté opustil zemi a „rozmrhal statek svůj, byv prostopašně živ“ (viz Lukáš 15:13).

Neměl žádné jídlo

Na zemi přišel hladomor a syn neměl peníze na jídlo. Přijal práci pasáka vepřů a byl tak hladový, že by snědl i žrádlo pro prasata. (Viz Lukáš 15:14–16.)

Rozhodl se vrátit domů

Poté začal vzpomínat na služebnictvo svého otce a na to, jak měli spoustu jídla. Rozhodl se, že se půjde omluvit a řekne svému otci: „Aniž jsem hoden více slouti synem tvým. Učiň mne jako jednoho z nájemníků svých.“ (Lukáš 15:19.)

Jeho otec mu odpustil

„I vstav, šel k otci svému. A když ještě opodál byl, uzřel jej otec jeho, a milosrdenstvím byv hnut, přiběh, padl na šíji jeho, a políbil ho.“ (Lukáš 15:20.)

Jeho starší bratr mu začal závidět

Otec svého syna nechal obléci do pěkného oblečení a uspořádal pro něj hostinu s tím nejlepším jídlem. Starší bratr se vrátil domů z práce a uslyšel hudbu a tanec. Začal žárlit a odmítl vstoupit do domu. (Viz Lukáš 15:22–28.)

Jeho bratr si začal stěžovat

Otec vyšel ven a se svým starším synem si promluvil. Syn se ptal, proč pro něj nikdy neuspořádal hostinu, i když byl po celý čas spravedlivý a zodpovědný.

Otec mu dal cenné ponaučení

Otec odpověděl, že starší syn s ním je neustále, a dodal: „Všecky věci mé jsou tvé.“ (Viz Lukáš 15:31.) Řekl, že by se měli radovat, „nebo bratr tvůj tento byl umřel, a zase ožil; zahynul byl, a nalezen jest“ (viz Lukáš 15:32).

Jak můžeme tento příběh uplatnit dnes?

Můžeme odpustit těm, kteří nás urazili nebo nám ublížili, i když se nám to nezdá spravedlivé. Bůh to napraví, a pokud budeme věrní, budeme moci získat vše, co má On.

Příběh o odpuštění v Knize Mormonově

Moroni měl problém

Moroni byl velitel. Jeho armáda neměla dostatek vojáků, aby ubránila města, která dobili zpět od svých nepřátel.

Poprosil o pomoc Pahorana

Moroni poslal dopis správci země Pahoranovi, ve kterém ho žádal, „aby dal, aby byli shromážděni muži, aby posílili … vojska“ (viz Alma 59:3), aby mohli udržet města, která získali zpět.

Pomoc nikdy nepřišla

Nicméně pomoc nebyla poslána a jedno z měst bylo napadeno. A to město padlo. „Moroni se hněval na vládu pro její netečnost ohledně svobody její vlasti.“ (Viz Alma 59:13.)

Moroni se hněval na Pahorana

Moroni napsal Pahoranovi, správci země, další dopis, kde ho obvinil z nečinnosti, mocichtivosti a z toho, že se stará pouze o své vlastní bezpečí. Dokonce pohrozil, že vyjde proti Pahoranovi a udeří ho mečem (viz Alma 60:30), pokud mu nepošle posily.

Jeho obvinění byla nepodložená

Moroni však nevěděl, že Pahoran mezitím čelil vzpouře a byl nucen uprchnout z hlavního města. Na Moroniův dopis odpověděl slovy: „Nemám radost z vašich velikých strastí, ano, zarmucuje to mou duši.“ (Alma 61:2.)

Pahoran se mu rozhodl odpustit

Přestože byl Pahoran obviněn křivě, neurazil se. Řekl: „Ve svém listu jsi mne káral, ale na tom nezáleží; nehněvám se, ale raduji se z velikosti tvého srdce.“ (Viz Alma 61:9.) Poté požádal Moroniho o pomoc s bojem proti vzbouřencům.

Pokud máte otázky ohledně odpuštění, doporučujeme vám promluvit si s našimi misionáři. Mohou vás naučit více o Ježíšově milosti a pomoci vám naučit se, jak upustit od hněvu a záště. Nezapomeňte se spoléhat na Spasitele a váš život se naplní klidem a štěstím.

Požádejte o návštěvu misionářů
Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zodpověděli vaše duchovní otázky a pomohli vám přijít blíže ke Kristu.
Setkejte se s misionáři