Jak mohu získat odpuštění od Boha?

Pokání přináší odpuštění a uzdravení skrze moc Ježíše Krista.

Pokání znamená mnohem více než jen uvědomit si, co jsme udělali špatně, a omluvit se. Je to změna mysli a srdce, jejíž součástí je i to, že se od hříchu odvrátíme a že se obrátíme na Boha s žádostí o pomoc a odpuštění. Když činíme pokání, zažíváme trvalé štěstí.

Pokání je příležitostí k tomu, abychom se stali lepšími. Bůh s vámi bude trpělivý, zatímco budete pracovat na tom, abyste se zbavili zlozvyků, překonali závislosti a provedli ve svém životě skutečné změny. Tato změna je možná díky Ježíši Kristu a Jeho oběti. Bez ohledu na to, kolik času tato změna bude vyžadovat, stojí za to ji provést.

Proč musím činit pokání?

Mnozí věří tomu, že neexistuje žádné jednoznačné dobro nebo zlo. Bůh však od nás něco očekává a dal nám přikázání, která máme dodržovat. Když Boží přikázání nedodržujeme, dopouštíme se hříchu. Každý z nás je nedokonalý, a tak každý z nás musí činit pokání, „neboť … všickniť … zhřešili, a nemají slávy Boží“ (Římanům 3:23).  Naše hříchy způsobují, že nejsme schopni návratu domů, kde bychom žili s Bohem.

Ježíš Kristus nám poskytl možnost získat odpuštění. Trpěl za naše hříchy, abychom se, pokud budeme činit pokání, mohli stát opět čistými a lítost nás už dále nesvazovala.

Požehnání plynoucí z pokání

Hřích je těžké břímě, jež nás naplňuje lítostí a žalem. Pokání tyto pocity odstraňuje a nahrazuje je radostí. Alma, prorok v Knize Mormonově, popisuje, jakou radost pocítil poté, co učinil pokání: „Nic nemůže býti tak pronikavé a sladké, jako byla radost má.“ (Alma 36:21.) Když učiníme úplné pokání, bude nám odpuštěno a budeme uzdraveni. Budeme pociťovat pokoj, radost, svobodu a sebedůvěru.

Studijní setkání: Jak odpustit a získat odpuštění
Přihlásit se

Jak mám činit pokání?

Ježíš Kristus má moc odpustit vám vaše hříchy. Proces pokání není komplikovaný, ale může být občas bolestivý a obtížný. Pán slíbil: „Ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám.“ (NaS 58:42.)

Pokání je osobní zkušenost s Ježíšem. Z některých hříchů se pokání činí déle než z jiných.  I když by se na pokání nemělo pohlížet jako na nějaký seznam kroků, které si můžeme odškrtávat, pokud si nevíte rady s tím, kde začít, nebo pokud se vám zdá, že nečiníte pokrok, mohou vám pomoci tyto zásady.

Naučte se zásadám pokání

Mějte víru

Víra v Ježíše Krista je pro pokání nezbytná. Věřte, že Ježíš Kristus vás může osvobodit od břímě hříchu a že můžete být opět čistí.

Rozpoznejte hřích

Rozpoznejte, že jste se dopustili hříchu – že jste se nějakým způsobem odvrátili od Boha. Ke změně nemůže dojít, pokud si nebudete chtít přiznat, že jste udělali něco špatného.

Pociťujte zármutek

Je potřeba, abyste pociťovali opravdový zármutek ohledně toho, co je ve vašem životě v rozporu s Boží vůlí. Upřímně si přejte provést změny. Jakmile vám budou vaše hříchy odpuštěny, váš zármutek zmizí a nahradí ho radost.

Přestaňte hřešit

Upřímná lítost vás má přivést k tomu, abyste přestali dělat to, co je špatné. Ženě přistižené při cizoložství Ježíš řekl: „Jdiž a nehřeš více.“ (Jan 8:11.)

Vyznejte hřích

Buďte k Bohu v modlitbě upřímní a otevření a přiznejte, že jste se dopustili chyb. Jakmile své hříchy vyznáte, požádejte o pomoc. „Podle toho můžete poznati, činí-li člověk pokání z hříchů svých – vizte, vyzná je a zanechá jich.“ (NaS 58:43.)

Napravte, co jste způsobili

Je-li to možné, měli byste napravit škody, které vaše skutky způsobily. Pokud jste někomu ublížili, požádejte ho, aby vám odpustil, a udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste situaci napravili.

Naplňujte svůj život dobrem

Naplňujte svůj život povznášejícími a posilňujícími činnostmi. K nim patří trávení času ve společnosti dobrých přátel, modlitba, čtení v písmech a chození na bohoslužby. Tyto činnosti vám přinesou duchovní moc a posílí vaši sílu překonávat slabosti.

Snažte se přijít ještě blíže ke Kristu

President Dallin H. Oaks zmínil všechny tyto zásady pokání a pak dodal: „Toto vše je součástí výzvy, která se tak často opakuje v písmech, totiž, abychom přišli ke Kristu.“ Spasitelova láskyplná výzva, abychom činili pokání, je důležitá a osvobozující v dnešní době stejně jako v dobách minulých.

Je má hříšnost tak veliká, že už z ní nelze činit pokání?

Ježíš zaplatil cenu za každý hřích. Možná máte pocit, že vaše hříchy jsou příliš vážné nebo že jednu a tutéž chybu opakujete až příliš často. Ale bez ohledu na to, jak moc jsme hřešili, můžeme vždy činit pokání a získat odpuštění. Některé hříchy se napravují snadněji než jiné, ale Ježíš Kristus zajistil úplné odpuštění za všechny hříchy. A moc si přeje nám odpustit.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat