Křest

Křest je určitá smlouva, kterou uzavíráte s Bohem, neboli slib, který Mu dáváte. Když se dáváte pokřtít, slibujete, že Mu budete sloužit a řídit se Jeho přikázáními, jak nejlépe dovedete.

Následujte dokonalý příklad Spasitele

Pokud jste někdy četli Nový zákon, pak pravděpodobně znáte příběh, jak Ježíš přichází k Janu Křtiteli, aby se dal pokřtít.

„Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn byl od něho. Ale Jan velmi zbraňoval jemu, řka: Já mám od tebe křtěn býti, a ty pak jdeš ke mně? A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Nechej nyní; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost.“ (Matouš 3:13–15.)

I sám Ježíš, který nikdy nezhřešil, se dal pokřtít, aby dal najevo svou poslušnost vůči Bohu a byl pro nás příkladem, který můžeme následovat.

Křest je zapotřebí ke vstupu do nebe

Ježíš učil, že k tomu, abychom se mohli vrátit do Boží přítomnosti a žít s Ním poté, co náš zdejší život skončí, se musíme dát pokřtít.

Křest znamená „narodit se z vody“. Umožňuje nám, abychom byli očištěni od svých hříchů, což je nezbytné pro to, abychom se mohli vrátit k Bohu.

Zjistěte, jak se můžete dát pokřtít
Promluvte si s misionáři

Křest má být vykonán ponořením

Křty v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se vykonávají ponořením, což znamená, že člověk je celý „ponořen“ pod vodu a vyzdvižen zpět. Bible nám říká, že když byl Ježíš pokřtěn, „vystoupil i hned z vody“ (Matouš 3:16). Křest ponořením je nádherně symbolický – není pouze symbolem omytí hříchů, ale také smrti, pohřbu a vzkříšení. Křest znamená konec vašeho starého způsobu života a narození se do života zasvěceného křesťanským hodnotám. (Viz Římanům 6:3–6.)

Svatí posledních dnů věří, že křest musí vykonat někdo, kdo je nositelem náležité kněžské pravomoci. Tato pravomoc pocházející přímo od Ježíše Krista byla vrácena skrze znovuzřízení Kristovy Církve.

Křest a Svatý Duch

I když je křest sám o sobě významnou událostí, není zcela úplný bez přijetí daru Ducha Svatého (neboli Svatého Ducha). Přijmout Ducha Svatého znamená narodit se z Ducha (viz Jan 3:5). Dar Ducha Svatého vám bude předán po křtu, abyste v životě mohli získávat Boží pomoc, vedení a útěchu.

Zaslíbení křtu

VY SLIBUJETE, že budete sloužit druhým

…neste „si navzájem břemena svá, aby byla lehká“ (Mosiáš 18:8)

VY SLIBUJETE, že budete projevovat lásku a soucit

…truchlete „s těmi, kteří truchlí; ano, a [utěšujte] ty, kteří mají útěchy zapotřebí“ (Mosiáš 18:9)

BŮH SLIBUJE, že vám dá Svatého Ducha

„…aby na vás mohl hojněji vylévati Ducha svého“ (Mosiáš 18:10)

VY SLIBUJETE, že budete dobrým příkladem

stůjte „jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžete býti“ (Mosiáš 18:9)

VY SLIBUJETE, že budete zachovávat Boží přikázání

„…budete [Mu] sloužiti a … zachovávati přikázání jeho“ (Mosiáš 18:10)

BŮH SLIBUJE, že vám dá věčný život

„…abyste mohli býti Bohem vykoupeni a počítáni mezi ty z prvního vzkříšení, abyste mohli míti věčný život“ (Mosiáš 18:9)

Můžete se dát pokřtít

Apoštol Petr také objasnil, že křest je přikázáním pro všechny lidi: „Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého.“ (Skutkové 2:38.)

Předtím, než se dáte pokřtít, projevíte touhu dodržovat Boží přikázání tím, že učiníte pokání z toho, co jste udělali špatně. To může vyžadovat vyznání hříchů předtím, než budete pokřtěni (viz Matouš 3:6), nebo napravení chyb tam, kde je to možné.

Jakmile budete pokřtěni, budete mít možnost začít nový život – život zasvěcený následování Ježíše Krista. Budou vám odpuštěny hříchy a vy se budete moci znovu zasvětit tomu, že budete činit rozhodnutí, která povedou ke štěstí. Poté, co budete pokřtěni a přijmete dar Ducha Svatého, vám bude Ježíš Kristus pomáhat, bude vás utěšovat a povede vás ve vašem úsilí.

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.