Zdravý život

Možná víte, že Svatí posledních dnů nepijí alkohol ani nekouří. Ale víte proč?

Bůh v Bibli žádal svůj lid, aby se vyvaroval určitých potravin. V dnešní době tomu není jinak. Bůh všem svým dětem dává moudré rady, aby jim pomohl uchovat si zdraví. Tyto rady se nazývají Slovo moudrosti. Nastiňuje inspirované možnosti, jak prohloubit své fyzické i duchovní blaho. Radí nám, abychom jedli výživná jídla a vyhýbali se návykovým látkám.

„Co dělat“, a „co nedělat“ podle Slova moudrosti

Co dělat: Jíst ovoce a zeleninu

„Každá bylina v období svém a každý plod v období svém, všechno toto má býti využíváno s prozíravostí a díkůvzdáním.“ (NaS 89:11)

Co nedělat: Pít alkohol

„A opět, silné nápoje nejsou pro břicho, ale pro umývání těla vašeho.“ (NaS 89:7)

Co dělat: Jíst maso střídmě

„Ano, také maso zvířat a ptactva ve vzduchu jsem já, Pán, ustanovil pro užívání člověkem s díkůvzdáním; nicméně mají býti užívána střídmě.“ (NaS 89:12)

Co nedělat: Kouřit nebo používat tabák

„A opět, tabák není pro tělo ani pro břicho a není dobrý pro člověka.“ (NaS 89:8)

Co dělat: Pravidelně cvičit

„Pečovat o tělo znamená jíst výživná jídla, pravidelně cvičit a dopřávat si dostatečný spánek.“ (Pro posílení mládeže)

Co nedělat: Pít kávu nebo čaj

„A opět, horké nápoje nejsou pro tělo ani pro břicho.“ (NaS 89:9)

Co dělat: Jíst obiloviny

„Veškeré obilí je ustanoveno pro užívání člověkem a zvířaty, aby bylo oporou života.“ (NaS 89:14)

Co nedělat: Užívat drogy či zneužívat léky

„Pokud lidé záměrně přijímají do svého těla cokoli, co je škodlivé, není to v souladu se Slovem moudrosti. To se zvláště týká drog.“ (Věrni víře)

Také jsme povzbuzováni, abychom si dopřávali dostatečný spánek, pravidelně cvičili a jednou měsíčně se postili – což znamená, že se zříkáme dvou po sobě jdoucích jídel – abychom byli zdraví, uplatňovali sebekázeň a byli duchovně lépe naladěni.

Požehnání pramenící ze života v souladu se Slovem moudrosti

Bůh slibuje těm, kteří se řídí Jeho radami obsaženými ve Slově moudrosti, že obdrží zdraví, naleznou moudrost a „poběží, a nebudou znaveni, a budou kráčeti, a nebudou umdlévati“ (NaS 89:18–20).

Je úžasné si uvědomit, že když bylo Slovo moudrosti v roce 1833 zjeveno, neměl svět povědomí o vědeckých poznatcích ohledně vlivu stravy, alkoholu či tabáku. Zdravotní kodex popsaný ve Slově moudrosti je nyní všeobecně přijímán dokonce i ve vědeckých kruzích. Odborníci znovu a znovu poukazují na negativní vedlejší účinky pití alkoholu, kouření a žvýkání tabáku, včetně chorob, jako je například cirhóza, zánět slinivky břišní a četné druhy rakoviny.

Také bylo zjištěno, že lidé, kteří se řídí Slovem moudrosti, žijí obvykle déle. Kalifornská univerzita v Los Angeles prováděla v letech 1980 až 2004 mezi Svatými posledních dnů, kteří se řídili zdravotními pokyny uvedenými ve Slově moudrosti, určitý výzkum. Výsledky tohoto výzkumu, který probíhal po dobu 25 let, prokázaly, že lidé praktikující takovýto životní styl žijí déle.

Jsme povzbuzováni, abychom se starali o své tělo, protože je darem od Boha. Porozumění tomuto vztahu ovlivňuje to, jak se o sebe staráme.

Pokud se budeme o své tělo starat jako o chrám a jako o dar od Boha, získáme emocionální a duchovní požehnání, jako například bližší vztah k Bohu a větší porozumění své božské identitě.

Je zřejmé, že fyzické zdraví a duchovní blaho jdou ruku v ruce. Přejete si pomoci s posílením svého fyzického a duchovního zdraví? Domluvte si schůzku s našimi misionáři. Mohou vám pomoci uvést učení Slova moudrosti do praxe, abyste mohli ve svém životě pociťovat větší požehnání.

Chcete se dozvědět více o tom, odkud Slovo moudrosti pochází?
Naši misionáři vám mohou povědět příběh o tom, jak bylo zjeveno proroku Božímu.
Domluvte si termín návštěvy