Skip main navigation

Boží plán pro nás

Studujme Bibli společně

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Nebe pro nás znamená žít na věky v přítomnosti Boha a Ježíše Krista. V písmech nacházíme několik postřehů ohledně toho, jaké to bude. Ježíš prohlásil: „V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou.“ (Jan 14:2.) Jedna z největších radostí nebe spočívá v tom, že pokud budeme spravedliví, budeme moci žít na věky se svou rodinou a být „dědicové … Boží, spolu pak dědicové Kristovi“ (Římanům 8:17). Samozřejmě neznáme všechny podrobnosti ohledně toho, jaké to v nebi bude, ale především věříme, že se jedná o místo „nikdy nekončícího štěstí“ (Mosiáš 2:41), což zní opravdu dobře.

Naše představa o pekle se liší od obrazů lávy, ohně a vidlí, které jsou prezentovány ve filmech. Duch těch, kteří se rozhodnou, že ve svém životě nebudou následovat Boha, půjde po smrti do dočasného pekla. „Peklo“ v tomto případě znamená spíše stav mysli než nějaké skutečné místo. Bolest nebude působena ohněm a sírou, ale lítostí a zármutkem.

Avšak Bůh a Ježíš Kristus jsou nekonečně spravedlní a milosrdní. Věříme, že lidé, kteří za života neměli možnost Ježíše poznat a přijmout Ho, budou mít tuto příležitost po smrti. Budou učeni Jeho evangeliu, a pokud se obrátí k Bohu, po Posledním soudu budou mít místo v nebi.

Poslední soud nastane poté, co se Ježíš vrátí na zemi a my budeme vzkříšeni. Na základě svých skutků a přání svého srdce budeme zažívat různé „stupně slávy“, jak jsou popsány v 1. Korintským 15:41–42: „Jiná sláva slunce, a jiná sláva měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě. Takť bude i vzkříšení z mrtvých.“ Díky Spasitelově dokonalé lásce a porozumění budou mít všichni ještě lepší život, než jaký měli na zemi, avšak pouze ti, kdo Boha následovali, budou moci žít přímo v Jeho přítomnosti.

Je v pořádku být smutný. Můžete být smutní a stále mít víru v to, že Bůh vás miluje a že nakonec vše dobře dopadne.

Nebojte se promluvit si s někým o svých pocitech, například s terapeutem komplikovaného truchlení, členem rodiny, důvěryhodným přítelem nebo představitelem církve. Dovolte jim, aby vás utěšili, i když nedokáží plně porozumět tomu, čím si právě procházíte.

Pokoj můžete najít také v evangeliu Ježíše Krista. Bůh existuje a záleží Mu na vás a ví, čím si procházíte. Ježíš vzal na sebe veškeré utrpení, aby věděl, jak vám pomoci vypořádat se s tím vaším. Se svými blízkými se po smrti opět shledáte. Toto učení nedokáže zbavit veškeré bolesti, ale může poskytnout naději a porozumění.

„A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.“ (Zjevení 21:4.)

Když Svatí posledních dnů uzavírají sňatek, jsou si vědomi toho, že manželství má trvat na věky. Svatební obřad v chrámu obsahuje slova „na čas a celou věčnost“, a nikoli „dokud vás smrt nerozdělí“. Avšak to, díky čemu je věčné manželství možné, nejsou slova, ale moc Boží. Děti, které se narodí manželskému páru oddanému v chrámu, jsou ke svým rodičům automaticky „připečetěny“. Rodiny, které vstoupí do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů později ve svém životě, mohou také navštívit chrám, aby tam byly spolu zpečetěny.

Mormon.org Chat is typing...