Boží plán pro nás

Studujme Bibli společně
Setkejte se s misionáři

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Nebe pro nás znamená žít na věky v přítomnosti Boha a Ježíše Krista. V písmech nacházíme několik postřehů ohledně toho, jaké to bude. Ježíš prohlásil: „V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou.“ (Jan 14:2.) Jedna z největších radostí nebe spočívá v tom, že pokud budeme spravedliví, budeme moci žít na věky se svou rodinou a být „dědicové … Boží, spolu pak dědicové Kristovi“ (Římanům 8:17). Samozřejmě neznáme všechny podrobnosti ohledně toho, jaké to v nebi bude, ale především věříme, že se jedná o místo „nikdy nekončícího štěstí“ (Mosiáš 2:41), což zní opravdu dobře.

Naše představa o pekle se liší od obrazů lávy, ohně a vidlí, které jsou prezentovány ve filmech. Duch těch, kteří se rozhodnou, že ve svém životě nebudou následovat Boha, půjde po smrti do dočasného pekla. „Peklo“ v tomto případě znamená spíše stav mysli než nějaké skutečné místo. Bolest nebude působena ohněm a sírou, ale lítostí a zármutkem.

Avšak Bůh a Ježíš Kristus jsou nekonečně spravedlní a milosrdní. Věříme, že lidé, kteří za života neměli možnost Ježíše poznat a přijmout Ho, budou mít tuto příležitost po smrti. Budou učeni Jeho evangeliu, a pokud se obrátí k Bohu, po Posledním soudu budou mít místo v nebi.

Poslední soud nastane poté, co se Ježíš vrátí na zemi a my budeme vzkříšeni. Na základě svých skutků a přání svého srdce budeme zažívat různé „stupně slávy“, jak jsou popsány v 1. Korintským 15:41–42: „Jiná sláva slunce, a jiná sláva měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě. Takť bude i vzkříšení z mrtvých.“ Díky Spasitelově dokonalé lásce a porozumění budou mít všichni ještě lepší život, než jaký měli na zemi, avšak pouze ti, kdo Boha následovali, budou moci žít přímo v Jeho přítomnosti.

Je v pořádku být smutný. Můžete být smutní a stále mít víru v to, že Bůh vás miluje a že nakonec vše dobře dopadne.

Nebojte se promluvit si s někým o svých pocitech, například s terapeutem komplikovaného truchlení, členem rodiny, důvěryhodným přítelem nebo představitelem církve. Dovolte jim, aby vás utěšili, i když nedokáží plně porozumět tomu, čím si právě procházíte.

Pokoj můžete najít také v evangeliu Ježíše Krista. Bůh existuje a záleží Mu na vás a ví, čím si procházíte. Ježíš vzal na sebe veškeré utrpení, aby věděl, jak vám pomoci vypořádat se s tím vaším. Se svými blízkými se po smrti opět shledáte. Toto učení nedokáže zbavit veškeré bolesti, ale může poskytnout naději a porozumění.

„A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.“ (Zjevení 21:4.)

Když Svatí posledních dnů uzavírají sňatek, jsou si vědomi toho, že manželství má trvat na věky. Svatební obřad v chrámu obsahuje slova „na čas a celou věčnost“, a nikoli „dokud vás smrt nerozdělí“. Avšak to, díky čemu je věčné manželství možné, nejsou slova, ale moc Boží. Děti, které se narodí manželskému páru oddanému v chrámu, jsou ke svým rodičům automaticky „připečetěny“. Rodiny, které vstoupí do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů později ve svém životě, mohou také navštívit chrám, aby tam byly spolu zpečetěny.