Blahoslavenství

Ježíš, náš Mistr Učitel, jednou pronesl kázání na hoře Olivové, všeobecně známé jako Kázání na hoře. Tam zjevil vyšší zákon lásky a učil blahoslavenstvím – duchovním vlastnostem a rysům, o něž můžeme usilovat i dnes.

Matouš 5:3–12

3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.

4 Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.

5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.

6 Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.

7 Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.

8 Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

9 Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.

10 Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské.

11 Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.

12 Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.

Blahoslavenství z Kázání na hoře

Blahoslavenství nám pomáhají lépe porozumět požehnáním, která má Bůh pro nás připravena, a tomu, co to znamená být Ježíšovým následovníkem.

Porozumějte blahoslavenstvím

„Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.“

Být chudý duchem znamená být pokorný a učenlivý. Ježíš si přeje, abychom vždy pokorně uznávali, že Ho potřebujeme.

Matouš 5:3

„Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“

Být tichý znamená být mírný, laskavý, trpělivý a tolerantní – nikoli pyšný, vychloubavý či domýšlivý. Spasitel projevoval svou tichost tím, že byl ochoten se podřídit vůli Boží. Dokonce i ve chvíli nesmírného utrpení řekl Bohu: „Ale však ne má vůle, ale tvá staň se.“ (Lukáš 22:42.)

Matouš 5:5

„Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.“

Ježíš Kristus byl dokonalým příkladem v projevování odpuštění a milosrdenství. Dokonce i když trpěl na kříži, řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23:34.) Jelikož my všichni potřebujeme milosrdenství, musíme ho také projevovat.

Matouš 5:7

„Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.“

Dalším Ježíšovým jménem je „Kníže pokoje“. Ježíš nás povzbuzuje, abychom se řídili Jeho příkladem tím, že budeme mít rádi každého člověka, abychom tak mohli žít spolu v pokoji.

Matouš 5:9

„Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.“

V životě budeme čelit těžkostem a problémům, které nás prověří. Je nám slíbeno, že pokud ve chvílích, kdy budeme truchlit nad svými prohrami a zkouškami, vytrváme, budeme požehnáni. Bůh sešle svého Svatého Ducha, aby nás utěšil, když to budeme potřebovat.

Matouš 5:4

„Blahoslavení, kteří hladovějí a žízní po spravedlivosti.“

Přiblížit se Bohu můžeme tak, že se budeme snažit řídit Jeho učením a dozvídat se o Něm více. Čím více toho budeme chtít vědět, tím více poznáním nám požehná.

Matouš 5:6

„Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.“

Budeme-li mít čisté srdce, Bůh se nám dá poznat. Budeme-li pilně usilovat o to, abychom byli takovými, jako je Bůh, naše pohnutky a činy budou čestné a naše srdce čisté.

Matouš 5:8

„Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost.“

Je možné, že se budeme potýkat s kritikou ohledně toho, jak žijeme, čemu věříme a co děláme. Stůjte hrdě za Božími zásadami, a On vám požehná.

Matouš 5:10