Nebudu se bát

Když v životě bojujeme s těžkostmi nebo je toho na nás příliš, nikdy nemusíme se strachem utíkat, protože „Hospodin jest můj pastýř“ a já se „nebuduť … báti zlého“. (Žalm 23:1, 4.)

Žalm 23:1–6

1 Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

2 Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.

3 Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.

4 Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

5 Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.

6 Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Poznejte, jak vás Ježíš může posilovat
Bezplatné studium Bible