Jan 3:16 – Neboť tak Bůh miloval svět

Bůh, náš Otec v nebi, nás má nesmírně rád. Odrazem této lásky je Jeho největší dar lidstvu – Jeho Syn Ježíš Kristus. Jan 3:16 v Bibli popisuje Boží lásku a Jeho plán určený pro štěstí Jeho dětí.

Jan 3:16

16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Bůh miluje každého z nás

Bůh miluje každého nekonečnou láskou. Je otcem našeho ducha. My jsme Jeho děti. Miluje každého z nás jednotlivě a přeje si, abychom Ho poznali a měli Ho rádi.

Poslal svého Syna Ježíše Krista

Bůh věděl, že tento život bude plný těžkostí a nejistoty. Věděl, že nebudeme dělat vše správně a budeme dělat chyby. A tak poslal na zemi svého Syna, Ježíše Krista. Ježíš vedl dokonalý a bezhříšný život. Učil svému evangeliu a ukázal nám, jak máme správně žít. Ochotně dal svůj vlastní život jako oběť za naše hříchy. Je náš milující Spasitel a Vykupitel.

Měli bychom věřit a následovat Ho

Když žil Ježíš na zemi, učil svému evangeliu. Učil, že pokud v Něj uvěříme, učiníme pokání ze svých hříchů a dáme se pokřtít vodou a Duchem, pak nikdy nezahyneme. Bude nám odpuštěno. To vše umožňuje Ježíšova oběť.

Posilujte svůj vztah s Bohem
Bezplatné studium Bible

Můžeme být opět s Bohem

Tento život nekončí smrtí – všichni budeme vzkříšeni. Bůh nám slibuje, že když Ho budeme mít rádi, budeme v Něj věřit a řídit se evangeliem Ježíše Krista, budeme se k Němu moci po smrti vrátit a opět s Ním žít. Protože Bůh nás má rád, přeje si, abychom byli šťastní nyní i po celou věčnost.