Desatero přikázání

Bůh si přeje, abychom se cítili dobře. Dal nám přikázání neboli pravidla, kterými se máme řídit, abychom mohli žít šťastněji.

Odkud pocházejí?

Bůh dal svému lidu Desatero přikázání v části Bible, která se nazývá Starý zákon. V té době skupina lidí vedená prorokem Mojžíšem právě uprchla z otroctví. Když se Mojžíš modlil k Bohu o pomoc, Bůh mu dal Desatero přikázání, kterými se můžeme řídit i v dnešní době.

1

Bůh pro vás chce jen to nejlepší. Upřednostňujete-li v životě před Ním něco jiného, je pro Něho obtížnější vám žehnat.

2

Cokoli, co uctíváte více nežli Boha, je takovouto „rytinou“. Je nebezpečné uctívat automobily, oblečení, sporty, a dokonce i práci, neboť tyto věci mohou zmizet. Bůh však nikdy nezmizí, a proto je pro nás nejlepší uctívat pouze Jeho.

3

To může znamenat používání Božího jména jako zaklení nebo to může znamenat, že říkáte, že jste křesťan, ale nežijete ani se nechováte tak, jak by si Ježíš přál.

4

Neděle neboli den sabatu je dnem, kdy můžeme všichni jít na bohoslužbu, uctívat Boha a učit se, jak být lepšími lidmi a křesťany. Světit den sabatu znamená dělat vše, co je v našich silách, abychom po celý den pamatovali na Boha.

5

Je důležité projevovat úctu svým rodičům. To může pro každého znamenat něco jiného, ale máme se vždy snažit pečovat o ty, kteří nejprve pečovali o nás, a mít je rádi.

6

Prosté, avšak důležité pravidlo pro všechny.

7

Když muž a žena uzavírají sňatek, dávají si navzájem určité sliby. Tyto sliby jsou důležité a jejich porušování způsobuje hluboký zármutek. Dodržování těchto slibů pomáhá muži i ženě ke šťastnému manželství a šťastnému životu.

8

Pro Boha je důležité, aby se Jeho děti chovaly k sobě navzájem čestně. Vzít si něco, co vám nepatří, je krádež a je to proti Jeho přikázání.

9

Toto se týká čestnosti. Pokud někomu lžete, promlouváte „křivé svědectví“ a můžete tím uškodit sobě i druhým.

10

Být žádostivý znamená závidět někomu něco, co má a co vy si zoufale přejete. Žádostivost činí člověka nešťastným a brání mu dávat Boha na první místo. Toto přikázání vám pomáhá vyvarovat se toho, abyste k takovému špatnému návyku sklouzli.