Skip main navigation

Desatero přikázání

Bůh si přeje, abychom se cítili dobře. Dal nám přikázání neboli pravidla, kterými se máme řídit, abychom mohli žít šťastněji.

Odkud pocházejí?

Bůh dal svému lidu Desatero přikázání v části Bible, která se nazývá Starý zákon. V té době skupina lidí vedená prorokem Mojžíšem právě uprchla z otroctví. Když se Mojžíš modlil k Bohu o pomoc, Bůh mu dal Desatero přikázání, kterými se můžeme řídit i v dnešní době.

1

Bůh pro vás chce jen to nejlepší. Upřednostňujete-li v životě před Ním něco jiného, je pro Něho obtížnější vám žehnat.

2

Cokoli, co uctíváte více nežli Boha, je takovouto „rytinou“. Je nebezpečné uctívat automobily, oblečení, sporty, a dokonce i práci, neboť tyto věci mohou zmizet. Bůh však nikdy nezmizí, a proto je pro nás nejlepší uctívat pouze Jeho.

3

To může znamenat používání Božího jména jako zaklení nebo to může znamenat, že říkáte, že jste křesťan, ale nežijete ani se nechováte tak, jak by si Ježíš přál.

4

Neděle neboli den sabatu je dnem, kdy můžeme všichni jít na bohoslužbu, uctívat Boha a učit se, jak být lepšími lidmi a křesťany. Světit den sabatu znamená dělat vše, co je v našich silách, abychom po celý den pamatovali na Boha.

5

Je důležité projevovat úctu svým rodičům. To může pro každého znamenat něco jiného, ale máme se vždy snažit pečovat o ty, kteří nejprve pečovali o nás, a mít je rádi.

6

Prosté, avšak důležité pravidlo pro všechny.

7

Když muž a žena uzavírají sňatek, dávají si navzájem určité sliby. Tyto sliby jsou důležité a jejich porušování způsobuje hluboký zármutek. Dodržování těchto slibů pomáhá muži i ženě ke šťastnému manželství a šťastnému životu.

8

Pro Boha je důležité, aby se Jeho děti chovaly k sobě navzájem čestně. Vzít si něco, co vám nepatří, je krádež a je to proti Jeho přikázání.

9

Toto se týká čestnosti. Pokud někomu lžete, promlouváte „křivé svědectví“ a můžete tím uškodit sobě i druhým.

10

Být žádostivý znamená závidět někomu něco, co má a co vy si zoufale přejete. Žádostivost činí člověka nešťastným a brání mu dávat Boha na první místo. Toto přikázání vám pomáhá vyvarovat se toho, abyste k takovému špatnému návyku sklouzli.