Co jsou to chrámy?

Chrámy jsou svatá místa uctívání, kde se přibližujeme Bohu.

Chrámy jsou doslova domy Páně. Jsou to místa, kam může člověk jít, aby dal Bohu posvátné sliby, pocítil Jeho Ducha a unikl hektickým nárokům každodenního života.

Proč mají Svatí posledních dnů chrámy?

Chrámy existují již dlouho. Mojžíš měl svatostánek, Šalomoun postavil nádherný chrám a Ježíš učil v chrámu v Jeruzalémě. V dnešní době se chrámy stavějí po celém světě. Věrní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nacházejí příležitosti k tomu, aby pokojně přemítali a učili se více o Božím plánu štěstí, ve více než 140 chrámech po celém světě. V chrámech mohou být páry oddány na věčnost, nikoli pouze „dokud vás smrt nerozdělí“. Členové Církve mohou také vykonávat křty a další obřady za své milované blízké, kteří zemřeli, aniž by tato požehnání přijali.

Chcete si ještě povídat o chrámech? Rádi se s vámi setkáme.
Setkejte se s misionáři

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

Požehnání plynoucí z chrámu

Vzhledem k tomu, že každý chrám je Dům Páně, můžeme při jeho návštěvě pociťovat zvláštní blízkost Bohu. Tento pocit nám může poskytovat naději, když máme těžkosti, a udávat směr, když potřebujeme v životě vedení. Chrám je také místem, kde můžeme obdržet ta největší požehnání, která nám Bůh nabízí, včetně příležitosti žít na věky se svou rodinou, dokonce i poté, co zemřeme. Také můžeme ctít své zesnulé blízké a sloužit jim tím, že jim zajistíme tato požehnání, když budeme jednat v jejich zastoupení.

Chrámy se liší od sborových domů

Členové Církve uctívají Boha ve sborových domech po celém světě a návštěvníci jsou vždy vítáni. Mezi tyto budovy patří například místní kaple, nebo pouhé pronajaté prostory v nějaké městské budově. V každém případě se v těchto sborových domech členové Církve pravidelně scházejí při nedělních bohoslužbách a každotýdenních činnostech a akcích.

Přiveďte svou rodinu na církevní shromáždění
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Ježíš učil, že křest je zapotřebí ke vstupu do nebeského království. Ale co lidé, kteří zemřou, aniž by se dali pokřtít, nebo dokonce aniž by se kdy dozvěděli o Ježíšovi? Jak mohou být i oni spaseni?

Bůh je naštěstí láskyplný a připravil cestu, jak každý může obdržet všechna Jeho požehnání – dokonce i po smrti. V chrámu vykonáváme křty a další nezbytné obřady v zastoupení těch, kteří zemřeli, aniž by dostali příležitost je přijmout sami. Apoštol Pavel mluvil o křtech za zemřelé v Bibli (1. Korintským 15:29) a členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je nadále vykonávají v chrámech v dnešní době.

Probíhá to takto: Svatí posledních dnů studují rodinnou historii, aby našli jména lidí, kteří zemřeli, aniž byli pokřtěni. Poté se dají v zastoupení těchto předků pokřtít v chrámu. Tato služba pro druhé je nabízena s láskou, a protože život po smrti pokračuje, ti, kteří zemřeli, o těchto obřadech vědí a mohou se rozhodnout, zda je přijmou, či nikoli.

Rodiny jsou ústředním bodem Božího plánu pro naše štěstí a manželství má trvat déle než jen „dokud vás smrt nerozdělí“. V chrámu je muž se ženou spojen na věky. Tento svatební obřad se nazývá chrámové pečetění, protože pár je spojen na tento život i na věčnost. Nevěsta a ženich slibují, že budou jeden druhého v plné míře ctít a milovat, a zavazují se, že se budou řídit Ježíšovým učením a příkladem. Na oplátku dostávají zaslíbení, že jejich manželství a rodina přetrvají i v příštím životě.

Po dokončení výstavby nebo po renovaci chrámu se konají dny otevřených dveří pro veřejnost. Během těchto dnů může každý přijít a chrám si prohlédnout. Po jeho zasvěcení je veřejnost stále vítána, aby se těšila z nádherně upraveného pozemku či z návštěvnického střediska, ale vstup do chrámu je vyhrazen pro věrné členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří si přejí účastnit se obřadů.

Během těchto obřadů se dozvídají více o Božím plánu pro naše štěstí a slavnostně slibují, že budou následovat Ježíše Krista. Je důležité, aby všichni, kteří vstupují do chrámu, byli připraveni tyto posvátné přísahy složit.

Nezapomeňte, že chrámy se liší od našich sborových domů ve vašem okolí. Po světě jsou tisíce místních sborových domů, kam členové Církve chodí na nedělní bohoslužby. V těchto budovách se také shromažďují během týdne v rámci různých činností a akcí. Všichni návštěvníci jsou ve sborových domech vítáni a srdečně zváni, aby se s námi zúčastnili bohoslužeb.