20 veršů z Bible, které vás inspirují k pomoci druhým

Charakteristickým znakem opravdového křesťanství je služba druhým. Bible podrobně popisuje, jak Ježíš Kristus oddaně sloužil druhým, a povzbuzuje Jeho následovníky, aby činili totéž. Bible rovněž ukazuje, že když pomáháme druhým, sloužíme Bohu a přináší nám to požehnání.

Podívejte se, jak Ježíš sloužil druhým

Umyl nohy svým učedníkům

„Potom nalil vody do medenice, i počal umývati nohy učedlníků a vytírati rouchou, kterouž byl přepásán.“ (Jan 13:5.)

Uzdravoval nemocné

„A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží, a má zimnici. I dotekl se ruky její, a přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim.“ (Matouš 8:14–15.)

Pozvedal mrtvé k životu

„On pak vyhnav ven všecky, a ujav ruku její, zvolal, řka: Děvečko, vstaň. I navrátil se duch její, a vstala hned.“ (Lukáš 8:54–55.)

Trpěl za naše hříchy

„A sám vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek na kolena, modlil se, řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. … A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.“ (Lukáš 22:41–42, 44.)

Z Bible se dozvídáme o mnohých skutcích služby, které náš Spasitel Ježíš Kristus vykonal. Vybízí nás, abychom se snažili řídit Jeho dokonalým příkladem tím, že budeme pomáhat bližním. Těchto 20 veršů, které najdeme v Bibli svaté, nás inspiruje ke službě druhým a učí nás, jak tak můžeme činit.

Bible nás učí, abychom měli rádi druhé a sloužili jim

1

2

3

4

Služte své rodině

5

6

7

Služte bližním

8

9

10

11

Služte svým nepřátelům

12

13

14

15

Požehnání plynoucí z pomáhání druhým

16

17

18

19

20

Když máme rádi své bližní a sloužíme jim, žijeme podle obou přikázání. Bohu projevujeme lásku tím, že pomáháme Jeho milovaným dětem. Sloužíme-li rodině, bližním a nepřátelům, naše láska k nim roste. Bible nás učí, jak sloužit druhým, následovat Ježíše a nacházet radost.