Jak může Bible posílit moji rodinu

Rodina je ústředním bodem Božího plánu štěstí a pokroku Jeho dětí. Bible svatá učí, že Bůh ustanovil rodinu již na samém počátku, a uvádí mnohé příklady silných rodin. Učí nás také tomu, jak můžeme mít milující, šťastnou rodinu.

Rodiny v Bibli

První rodina: Adam a Eva

První lidé na zemi vytvořili rodinu. Bůh od počátku rodinám žehnal a povzbuzoval je. Adamovi a Evě přikázal, aby se plodili a rozmnožovali a naplnili zemi. (Viz Genesis 1:28.) Příklad Adama a Evy dokládá, že rodina je od Boha.

Další rodiny v Bibli

Několik velmi známých příkladů rodin v Bibli je uvedeno na začátku Starého zákona. Abraham, Izák a Jákob se všichni řídili Božím přikázáním, aby se oženili a měli děti. Abraham vyvinul veliké úsilí, aby ochránil svou manželku Sáru (viz Genesis 12), a projevil víru, aby se nakonec mohl těšit z požehnání, kterých se mu dostalo, když se mu narodil syn Izák (viz Genesis 21). Pod Pánovým vedením cestoval Abrahamův služebník daleko, aby našel Rebeku, spravedlivou ženu, která se stala Izákovou manželkou. (Viz Genesis 24.) A Izákův syn Jákob pracoval mnoho let, aby se mohl oženit a založit vlastní rodinu, která se stala domem Izraele. (Viz Genesis 29–30.)

Přiveďte svou rodinu na církevní shromáždění
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Čemu učil o rodině Ježíš Kristus

Ježíš Kristus učil o manželství

Ježíš Kristus učil, že manželství je posvátné a je důležitou součástí Božího plánu: „Ale od počátku stvoření muže a ženu učinil je Bůh. Protoť opustí člověk otce i matku, a přidržeti se bude ženy své, i budou ti dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. Protož což Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Marek 10:6–9.)

Ježíš Kristus učil příkladem

Ježíš se staral o svou rodinu. V Novém zákoně se dozvídáme, jak Ježíš Kristus projevoval lásku členům své rodiny, především své matce Marii. Dokonce i v mukách na kříži projevil starost o to, kdo se o ni postará: „Tedy Ježíš uzřev matku, a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl matce své: Ženo, aj, syn tvůj. Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě.“ (Jan 19:26–27.)

Další biblické nauky o důležitosti rodiny

Desatero přikázání

Jedno z Desatera přikázání daných Mojžíšovi ve Starém zákoně přímo hovoří o vztahu mezi rodiči a dětmi: „Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.“ (Exodus 20:12.)

Kniha Přísloví

Také kniha Přísloví obsahuje rozličné zásady týkající se rodiny: „Syn moudrý přijímá cvičení otcovo, ale posměvač neposlouchá domlouvání. … Dobrý zanechává dědictví vnukům, ale zboží hříšného zachováno bývá spravedlivému.“ (Přísloví 13:1, 22.) „Blázen pohrdá cvičením otce svého, ale kdož ostříhá naučení, opatrnosti nabude. … Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak člověk pohrdá matkou svou.“ (Přísloví 15:5, 20.)

Pavlovo učení

Apoštol Pavel často mluvil o rodinných vztazích. Vyzval nás: „Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé. Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením), aby dobře bylo tobě, a abys byl dlouhověký na zemi. A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek svých, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.“ (Efezským 6:1–4.)

Jak nacházet radost jako rodina

Učte své děti, aby následovaly Ježíše Krista

Bůh slibuje vašim dětem požehnání, když budou znát pravdy evangelia a budou jich poslušny: „Budou-li ostříhati synové tvoji smlouvy mé a svědectví mých, kterýmž je vyučovati budu, také i synové jejich až na věky seděti budou na stolici tvé.“ (Žalm 132:12.)

Studujte často písma jako rodina

Čtěte společně Bibli jako rodina, abyste získali hlubší postřehy ohledně rodiny a života. Bible učí: „A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém.“ (Deuteronomium 6:6–7.)

Služte členům své rodiny

Ježíš Kristus učil, že sloužit druhým znamená totéž jako sloužit Jemu: „Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40.) Služba členům rodiny vám může pomoci stát se více takovými, jako je Ježíš Kristus, a prohloubit lásku ve vašem domově.